درمان بوی بد دهان راحت تر از آنست که فکر میکنید

buye-dahan
بوی بد دهانو یابوی ناخوشایندازنفسیک فرد است.اینیک مشکل شایعدر میانمردم سراسر جهاناست. اینیک بیماری نیستوبه راحتی می توانعلتبوی بد دهان را پیدا کرد. این وضعیتبا تجمعباکتریها به دلیلوجود ذراتغذا در دهان، بیماری هایلثهو یا به  علتتشکیل پلاکایجاد می شود.مواد غذاییکهبوی تند دارند مانندسیر و پیازمی تواندبوی بد دهانرا افزایش دهد.با بهداشت دهان و دندان میتوان تاحدی از بوی بد دهان پیشگیری کرد.بسیاری از داروهای خانگیطبیعی است کهبه کنترلمشکلبوی بد دهانکمک می کند.اگربوی بد دهانحتی پس ازرعایت  بهداشت مناسبدهان و دندانوبا استفاده ازدرمان های طبیعیادامه  یابد، شما  نیاز به مراجعه بهیک دندانپزشکبرای پیدا کردن  علت باشید تا مشکل رفع شود

آیا بخاطر بوی بد دهان از صحبت کردن با دیگران خجالت می کشید؟سعی کنیدراه حل های  طبیعی زیر را انجام دهید که بهطور موثر ازبوی بد دهان پیشگیری می کند. اینداروهای خانگینفس  را  برایمدت زمان طولانی تر  تازه نگه می دارد
1. جوش شیرین

جوش شیریندرمان خانگیبسیار عالی برایبوی بد دهاناست   تعادل pHدهان را حفظ  واز جمع آوری  باکتری در داخل دهان پیشگیری می کند همچنینپلاک ولکه  روی دندان ها را از بین می برد. با این حال،استفاده بیش از حدازجوش شیرینباعث می شوددندان هاخورده  شود پس  لازم استکه دهان  را بعد از استفاده ازجوش شیرینخوب بشوئید.شما می توانیداز جوش شیرین با شیوه های مختلفبرای جلوگیری ازبوی بد دهاناستفاده کنید.
روش-1

مسواک را در یک قاشق چایخوری جوش شیرین غلطانده و دندان خود را با آن تمیز کنید انجام روزانه این کار به خلاصی از بوی بد دهان کمک میکند

روش-2

مسواک زدندندان هابا استفاده از  ترکیبی ازیکخمیر دندان یا اضافه کردن جوش شیرین همراه با خمیر دندان به طور منظموآبکشی دهان
در حال حاضر با مقدار کمیجوش شیرین   دندان هایخود را شسته  تا  تعادل PH کنترل شوددهان خود رابه طور کامل بشویید

روش-3

یکلیوان آبگرم را با یک قاشق چای خوریجوش شیرینمخلوط کنید و از این محلول غرغره کنید چند بار در روز این کار را انجام دهید

2. دانهرازیانه

دانه رازیانه  دارای خواصضد میکروبیاست و برای کشتنباکتریکه موجببوی بد  دهان می شود بسیار کمک میکند.دانه رازیانه نیزدر مشکلات گوارشیکهاز علل مهمبوی بد دهاندربرخی افرادبسیارموثر است.
روش-1

جویدنیک قاشق چای خوریدانه رازیانهبلافاصله بعد ازمصرفغذاهایی با بوی تند خوب است .عطر دانه رازیانه بر بویمواد غذاییغلبه میکند.
جویدندانه رازیانه بوی بد دهان ناشی از خشکی دهان را از بین میبرد چون رازیانه در  افزایش بزاق دهان موثر است. بهتر است دانه رازیانه را با ادویه جاتی مانند هل و میخک و یا دارچین ترکیب کنید بعد از غذا این کار را انجام دهید

روش-2

چایرازیانهبا استفاده ازیک قاشق چای خوریدانه رازیانهخرد شده ویک فنجانآب است.
نوشیدن چایبا اضافه کردنعسل  نیز مفیدتر است

3. دارچین

دارچینحاوی یکاسانسبه نامCinnamic aldehydeکه  به کاهشبوی بد دهانکمک میکند
روش-1

1 قاشق چای خوریپودر دارچینرا همراه با  یک فنجان آب به مدت10-15 دقیقه دم کنید

روش-2

دهانشویهدارچینبا مخلوط کردن  نصف قاشق چای خوریپودر دارچین، آب  یک لیموی تازه ویک و نیمقاشق چای خوری عسلرا بایک فنجان آبگرم است.
مخلوط  را دریک بطریبا دربمحکم ریخته خوب آن را تکان دهید و دهان را هر روز غرغره کنید

4. سرکه

سرکه سیببه خاطرخواص ضد عفونی کنندهآنوخواص ضد میکروبیشناخته شده است.وجود اسیددرسرکه سیبرشد باکتریدر دهانرا کاهش می دهدو  به حذفپلاک کمک میکند
روش-1

مخلوطیک قاشق غذاخوریسرکه سیبرا دریک لیوان آب.  قبل از خوردنوعده های غذاییبنوشید
ایندرمان خانگیرا بهطور مرتبانجام دهید هم بوی بد دهان را از بین می برد و هم برای دستگاه گوارش خوب است

روش-2

غرغره کردنبا استفاده از  سرکه سیب رقیق شدهبعد ازغذابرای از بین بردن بوی بد  دهان.

5. روغن درخت چای

روغن درختچایبرایمبارزه باباکتری ها وقارچ هااست کهدر داخل دهانرشد می کند ودر از بین بردنبوی بد دهانبسیار موثراست.
روش-1

مخلوط مساویازروغن درخت چای، روغن نعناعو آبلیمو دریک لیوان آب
با استفاده از اینمخلوطبه عنواندهان شویه
روش-2

مسواک زدندندان هابا استفاده ازخمیر دندانبه طور منظموپس از  آن شستشودهانبا آب سپس استفاده ازچند قطره روغن درخت چای.
یا از خمیر دندان حاویعصاره درخت چای استفاده کنید

6. جعفری

 جعفریدرمان طبیعیموثربرای از بین بردنباکتری هایموجود دردهان است.جویدنجعفریباعث تحریکجریانبزاق  شده و احتمالرشد باکتریدر دهان را کاهش میدهد.
روش-1

تمقداری برگ تازه جعفری را در سرکه  فرو کنید و  1-2 دقیقه  نا دهان بجوید
آدامس نعناع  نیز مفید است

روش-2

آب چند برگ جعفری با استفاده از آبمیوه گیری هر زمانیکه خواستید یک جرعه از آن را بنوشید هم بوی بد دهان را از بین می برد و هم برای پیشگیری از سوء هاضمه مفید است

روش-3

1فنجانجعفریخرد شدهدردو فنجان آب
بعد از وعده های غذایی دهان خود را با این محلول بشوئید
7. شنبلیله

شنبلیلهدردرمان مشکلاتدستگاه تنفسیوبوی بد دهان. کاهشرشد باکتریدرحفره دهان موثر است
روش:

1قاشق چای خوریدانه شنبلیله درنیم لیترآب جوش مخلوط کنید و 15 دقیقه در حرارت کم بجوشد این نوشیدنی نیز راه خوبی برای پیشگیری از بوی بد دهان است

8. چای

هر دوچایسیاه وسبزراه حلبسیار عالی برایبوی بد دهانمی باشد.چای سیاه  پلاکرا کاهش می دهدو همچنینباکتریکه موجببوی بد دهانمی شود از بین می برد.
روش

چای کیسه ای را در یک فتجان آب گرم  بریزید و چند با در روزی برای کنترل بوی بد دهان بنوشید

9. میخک

در حال حاضر روغن معطردرمیخکدارای خواص ضدمیکروبی و ضدعفونی  است و  از رشد باکتری ها و دیگر عفونت های دهان  پیشگیری میکند
روش-1

جویدن2-3حبهمیخکپس ازوعده های غذاییبرای از بین بردنبوی بد دهاندرچند دقیقه.

روش-2

3-4دانه میخک  را  در2 فنجان آبگرم برای10-20 دقیقهنگه داریدو مقداری شیرین کننده طبیعی بریزید

10. لیمو

اسید موجود درلیمومانع ازرشد باکتری هایدهان و دندان  شده و به رفع بوی بد دهان کمک میکند
روش:

مخلوطیک قاشق چای خوریآب لیمو  در یکفنجان آب گرم  و مقداری نمک قبل ار رفتن به رختخواب

11. آب
شستشو با آببه طور منظم  ذرات غذا و باکتری را از بین می برد
روش:

مقداری  آب را دردهان ریخته و به مدت 20 ثانیه در دهان نگهداری و غرغره کنید

12. برنامه رژیم غذاییبرای بوی بد دهان

اجتناب ازغذاهایحاوی گوگردمانندسیر و پیازبرای جلوگیری ازبوی بد دهان
غذاهایی مانندتخم مرغ،گوشت و ماهیممکن است باعثبوی بد دهانو از این روبه اجتناب شود
میوهو سبزیجات تازه،  بخورید که  دستگاه گوارش را تمیز و ازبوی بد دهان پیشگیری میکند.
جویدنجعفری،برگنعناعیاریحان، بطور قابل توجهی  بوی بد دهان کاهش می دهد.
پنیر کم چربیرا دربرنامه رژیم غذاییخود داشته باشید چون پنیر با پلاکوبویدهان مبارزه میکند.
نوشیدنمقدار زیادی آب  برای  پاک کردنسیستم گوارشیو همچنینبرای کاهشبوی بد دهان.

نکات سادهبرایکنترل بوی بد  دهان
به غیر ازداروهای خانگیکه در بالاذکر شد،شما می توانید از شیوه های زیر نیز برای از بین بردن بوی بد دهان استفاده کنید

دو بار در روزدندانهایتان را مسواک کنید. مسواک زدندندان های در صبح وقبل از رفتنبه رختخوابتا باکتری ها از بین برود همچنین لازم است  برای جلوگیری ازبوی بد دهان از نخ دندان نیز استفاده کنیم . تجمعذرات غذابین دندانهاولثهممکن است  باعث بوی بد دهانشود
لازم استزبان را نیز مسواک بزنیم تا از بوی بد دهان پیشگیری شود
در آوردن دندان مصنوعیدر شبقبل از رفتنبه خوابو تمیزکردن آن. گذاشتن دندان مصنوعیصبحروزبعد و پس ازآن تمیز کردن دهان
مکندهخوشبوکنندهبدون قند  برای کاهشبوی بددهان بعلت ترشح بزاق بسیار خوب است
استرس می تواند باعثخشکی دهانشودو ایندربوی بد دهانموثر است.بنابراین، باید ازاسترسجلوگیریو یادرفعالیت هایرهایی از استرسبه از بین بردن بوی بد دهان کمک کنیم
جویدنگیاهانمعطر وادویه جات ترشی جات  برای بهبودترشح بزاقوبرای از بین بردنبوی بد دهانبه علتخشکیدهان مفید است.
سعی کنید بعد از هر غذا دندان های خود را مسواک بزنید
ترک سیگارو استفاده ازهر گونه محصولاتتوتون و تنباکوبرای جلوگیری از مشکلاتلثه وبوی بد دهان.
معاینه دندان هایتوسط  دندانپزشک  هر سال یکبار برای جلوگیری از دندانومشکلاتدهان وحفظبهداشت دهان و دندان.

اجتناب ازنوشیدنی هایشیرین وقویمواد غذایی  برای کنترلبوی بد دهان.

آیا شما ازمشکلبوی بد دهانرنج می برید؟ آیا شما بهروشطبیعیمی خواهید بوی بد دهان را از بین ببرید؟ سعی کنیدراه حل هایبالاداده شده را انجام دهید تا از بوی بد دهان خلاص شوید.سعی کنید از همین شیوه هار طبیعی استفاده کنید و از بکاربردن مواد شیمیایی بپرهیزید
این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 719