با نشانه های انگشت ماشه‌ای آشنا شوید

trigger
انگشت ماشه ایحرکتانگشت را محدود می کند.هنگامی کهانگشتخود را در حالت مستقیم قرار میدهید، آن راقفل  میکند.انگشت ماشهایتاندون  انگشتان دستو یاانگشت شست راتحت تاثیر قرارمی دهد.در موارد شدیدانگشتنمی تواندصافشود. جراحیبرای اصلاح آنمورد نیاز است.

بیمار می‌تواند در انتخاب روش درمان مشارکت داشته باشد.

 انگشت ماشه‌ای نیز مانند کانال مچ دست یا کارپ به علت کم شدن فضای تونل مچ دست برای محتویات آن ایجاد می‌شود زیرا هر کدام از انگشتان دست برای عبور تاندون‌ها دارای تونلی هستند و ممکن است هر کدام از این تونل‌ها برای تاندون تنگ شده و انواع علائم را به وجود آورد.

از آنجا که در این تونل‌ها بر خلاف تونل مچ دست دیگر عصبی وجود ندارد اختلال حسی و گزگز و مور مور وجود ندارد و به همین دلیل برای درمان ضرورتی در استفاده از درمان‌های پیشرفته نیست و معمولاً از خود بیمار پرسش می‌شود که چه درمانی مورد علاقه‌‌اش است در حالی که در سندروم کانال کارپ به بیمار دیکته می‌شود که چه روش درمانی اجرا شود.

علائم انگشت ماشه‌‌ای گیر کردن انگشت و در مراحل اولیه فقط وجود نقطه برجسته در قاعده انگشت و دردی در قاعده انگشت است و در مراحل پیشرفته زمانی‌که انگشت را خم و راست می‌کند مانند یک فشاردادن ماشه گیری ایجاد می‌شود تا انگشت باز یا بسته شود و در مرحله پیشرفته تر انگشت قفل شده باز نمی‌شود یا انگشت بازشده دیگر بسته نمی‌شود

درمان در مرحله اولیه استراحت دادن عضو، بستن با اتل، در صورت جواب ندادن تزریق کورتن و در صورت پاسخ ندادن این روش‌ها از جراحی استفاده می‌شود چون مانند سندروم کانال کارپ عوارض غیرقابل بازگشت ندارد خود بیمار می‌‌تواند در تصمیم گیری برای روش درمان شرکت کند.

منبع-salamatnews

دفعات بازدید : 197