درباره فیبرومیالژیا بیشتر بدانیم

getty_rm_photo_of_woman_holding_neck

فیبرومیالژیایک بیماری مزمناست کهدر حدود 5میلیون آمریکاییرا مبتلا می کند. پزشکانبر اساسعلائمبیمار ومعاینه فیزیکی  این بیماری را تشخیص میدهند .بیماراندرد و سفتی را در عضلات،  احساس می کنند این بیماری به مفاصل واندامآسیب نمی زند،دردو خستگی  قابل توجهی درزندگی روزمرهبوجود می آورد

علائمفیبرومیالژیا

مشخصه فیبرومیالژیادرد عضلانیدر سراسر بدن، همراه با :

خستگی
مشکلاتخواب
اضطرابیا افسردگی
نقاط حساسخاص

getty_rm_photo_of_skeletal_images

یکی از جنبه هایمنحصر به فرد این بیماریوجودنقاط دردناکدر محل های خاصبدن است.هنگامی کهاین نقاطتحت فشارقرار می گیرد، افراد مبتلا به فیبرومیالژیااحساس درد میکنند 18نقاط حساسوجود دارد:

فیبرومیالژیا: دردواقعی است

دردفیبرومیالژیامی تواندشدید باشد.از آنجا کهبه طور سنتیهیچآزمایشو یااشعهX نمی تواند  این بیماری را تشخیص دهد ،

getty_rm_photo_of_two_womenفیبرومیالژیاوخستگی

از علائماین بیماریخستگیاست.اینخستگیطبیعی  کهبه دنبال یکروز پر مشغله ، نیست بلکه خستگی طولانی است.افراد مبتلا بهفیبرومیالژیاممکن استدر صبح حتی پس ازساعت هادر رختخواباحساس  خستگی کنند، . خستگیممکن استدربرخی از روزهابدتر  شود و می تواندبا کار، فعالیت بدنی،وکارهای خانگیتداخل داشته باشد.

getty_rm_photo_of_woman_with_headacheعللفیبرومیالژیا

تئوری های مختلفی دربارهعللاین بیماریوجود دارد، اماپزشکان معتقدندعدم تعادل هورمونییا شیمیاییاعصاب  را مختل میکند یک واقعه آسیب زایااسترس مزمنممکن استحساسیتیک فرد راافزایش  دهد.

phototake_rf_photo_of_neuronsفیبرومیالژیا: تاثیر برزندگیروزانه

مبارزه بادرد و خستگیمی تواند تحریک پذیر، اضطراب، وافسردگی  بوجود آورد.شماممکن است مشکلاقامت در  محل کار، مراقبت ازکودکان، و یاکارهای خانهداشته باشید.ورزشوسرگرمیمانندباغبانیممکن استدلهره آور به نظر  برسد.  خوشبختانه،درمانهای موثری وجود دارد

getty_rm_photo_of_woman_on_matتشخیصفیبرومیالژی

دکتر شما ممکن استاین بیماری  راباانجام یکمعاینه فیزیکیتشخیص  دهد.و،  ممکن استبرخیآزمایش ها را انجام دهید تامشخص شود. باید درد خود را با تمام جزئیات توصیف کنید  از جمله کجا و چگونه  رخ می دهد.همچنینمطرح کردنهر گونهنشانههای دیگر مانندخستگی،مشکلات خواب،یا اضطراب.

getty_rf_photo_of_woman_and_doctor

علت فیبرومیالژیا

اولین قدم   بدتر کننده  محرک هایشایع عبارتند از:

آب و هوای سردو یامرطوب
فعالیت بدنیخیلی کم  یا خیلی زیاد
استرس
خواب بد

getty_rf_photo_of_woman_at_doctors_deskفیبرومیالژیا و خواب

بسیاری از مردم مبتلا به فیبرومیالژیا دارای مشکلات خواب، از جمله بیدار شدنهای مکرر در طول شب . مطالعات نشان می دهد برخی از بیماران  اصلا خواب را تجربه نمی کنند  ایجاد یک چرخه معیوب. خواب بد ممکن است باعث درد بیشتر شود

getty_rf_photo_of_pillow_on_headفیبرومیالژیاوافسردگی

نزدیک به یک سومازافراد مبتلا به فیبرومیالژیاافسردگیتشخیص داده شده است.ارتباط بین این دو نامشخص است.برخی ازمحققان بر این باورندافسردگیممکن است در نتیجه  دردو خستگی مزمن بوجود آید. دیگراننشان می دهد کهاختلال درشیمیمغزممکن استبه هر دوافسردگی وحساسیتغیر معمولبهدردمنجر شود.نشانه هایافسردگیممکن است شاملاشکال در تمرکز،ناامیدی، و از دست دادنعلاقه به چیز مورد علاقه است

 هدف از درماناین بیماری   به حداقل رساندندرد،اختلالات خواب، واختلالات خلقی است .  داروهاییمانندآمی تریپتیلین  تجویز می شود-پزشکانممکن استداروهایی  برای کاهش این بیماریتوصیه کنند.همچنینداروهای تجویزیبه طور خاص برایدرمان فیبرومیالژیا، که شامل Cymbalta(duloxetine)، Lyrica(pregabalin)، وSavella(میلناسیپران) تاییدوجود دارد.


فیبرومیالژیا: ورزش

ورزش می تواندعلائماین بیماری  را از بین ببرد. فعالیت بدنیمی تواند به کاهشدرد و بهبودتناسب اندام کمک کند.ورزشفقطسه بار در هفته  توصیه شده استبرای از بین بردنخستگیو افسردگی.  قدم زدن، حرکات کششیوایروبیکدر آباشکالخوبی ازورزشبهبابرایافراد مبتلا به فیبرومیالژیاشروعمی باشد.

webmd_rm_photo_of_notebook
فیبرومیالژیا: رژیم غذایی

برخی از کارشناسانمی گویندرژیم غذاییممکن است دراین بیماریتاثیر داشته باشد. برخی غذاها، از جمله آسپارتام، MSG، کافئین، و گوجه فرنگی، به نظر می رسددربرخی از افراد سبب بدتر شدن این بیماری شود. امااجتناب ازاین غذاهابه بیمار کمک خواهد کرد.
فیبرومیالژیا: ماساژ

بعضی از تحقیقاتنشان می دهدماساژممکن استبه رفع دردفیبرومیالژیا کمک کند. مالش، ورز، و یانوازشبسیار خوب است. جلسه20 دقیقه اینتیجه بهتری میدهد


فیبرومیالژیا: طب سوزنی

مطالعاتمختلفیدر مورد استفاده ازطب سوزنیبرایفیبرومیالژیاتولید کرده اند، طب سنتی چینیشامل قرار دادنسوزننازکدر نقاط کلیدیدر بدن است.طب فشاریتحریکنقاط مشابه و فشار آن است

getty_rf_photo_of_crossword_on_airplane
فیبرومیالژیا و فعالیت ذهنی

بسیاری از مردممبتلا به فیبرومیالژیا دارایمشکلدر تمرکز دارند، این یک پدیده شناخته شده  است. در حالی که  ممکن است به درمان  درد وبی خوابی  کمک کند، گام های دیگر برایبهبودتمرکز  وجود دارد.  یادداشتدر موردچیزهایی که بایدبه خاطر داشته باشید، فعالنگه داشتن ذهنخود با خواندنو یا انجامپازل،وجدول و غیره

getty_rf_photo_of_meditation
فیبرومیالژیا: استرس

استرسبه نظر می رسد  این بیماری را بدتر کند. در حالی که از بین بردن کامل  استرس  غیر ممکن است ، می توانید استرسغیر ضروری  را کاهش دهید..یوگا، مدیتیشن، یاتکنیک های تمدد اعصاب بسیار موثر است  و استرس را دور میکند
فیبرومیالژیا و سلامتی

بسیاری ازافراد مبتلا به فیبرومیالژیاکه نشانه هایو کیفیت زندگیخود رابهبودقابل ملاحظه ایبه عنوان آنهاموثرترین درمانشناساییو ایجاد تغییراتدر شیوه زندگی. در حالی کهاین بیمارییک بیماری مزمن است، به مفاصل، عضلات،یااندام های داخلیآسیب نمی زند.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 153