ایا درباره اثرات دارونما شنیده اید؟

placebo

دکتر سلام – دارونما در واقعیک تکنیکاست که اغلبتوسط محققاندر تحقیقات و پژوهشهای مربوط به سلامتاستفاده می شود.دارونما قرصو یا هردرمان دیگری استکهمانند یکدرمانواقعیبه نظر می رسد، اما در واقعجعلی است. محققان دریافته اند کهزمانی که به بیمار داده شود بیمار حالش خوب می شود و احساس بهتری میکند در صورتی که آن دارو جعلی است و  این قدرت ذهن بیمار است که او فکر میکند با آن دارو بهتر شده است این را داروونما می گویند

چگونهدارونماکار می کند؟
از آنجایی که آنهاهیچ کاری انجام نمی دهدولی احساس بهتری به مریض می دهد.  در تحقیقی که انجام دادند به یک گروه قرص دارونما دادند دگفتکه آن سیستمخودتحریکمی باشد.پس ازآنضربان قلب  با سرعتبالا، فشار خون بالای آنها بهبود یافته است.پس از آن،بههمان گروه دارو نما دادند گفتند این قرص خواب آور است و آنهااحساسخواب آلودگی کردند. در مقابلگفته شد که این داروها عارضه دارند و موجب سردرد، تهوعو درد  می شود، حتی اگر فقط یکدرماندارونماانجام دادند گزارش کردند که عارضه جانبی در آنها بوجود اورده

چگونهدارونمااستفاده می شود؟
دارونمادرمطالعات تحقیقاتی، که در آنیک گروه ازافراد مبتلا بهیک بیماریخاصدرمانواقعیداده نمی شودو از دارونمااستفاده می شود.درمانمی توانددر قالبقرصقندکه هیچاثردارویی ندارد ، و یا حتی اشکالدیگر مانندتزریق، مایعاتو یا  شیوه های دیگرباشد.اینبرایمحققانبهمقایسه اثراتواقعی  درمان  یک گروهاست .معمولا،  شرکت کنندگان در مطالعهپژوهشی به آنها گفته می شودکه درمانواقعییادارونماداده شده است، با این حال آنهاباید درآغازمطلعباشند کهاحتمال دارد به آنها دارونما داده شود

معمولابا این حال،اثر دارونماکوتاه مدتاست، وشخص را به حالت سابق بر میگرداند، به طوری که این روش می تواندبرای هر کسی استفاده شود

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 209