سرطان دهان را چگونه خودمان تشخیص دهیم

Oral-cancer-saratan-dahan

سرطان دهان،  یک زیر گروهازسرطان سر و گردن، هر گونهرشدبافت سرطانیدرحفره دهاناست. ممکن استبه عنوان یکضایعه اولیه  باشد که منشاء آن درهر یک ازبافت هایدهان و دندان باشد که ، از یک  متاستاز  بوجود می آید

سر خود را به عقب خم کرده و دهان خود را به طور کامل باز کنید. بدین ترتیب خواهید توانست هر گونه تورم یا تفاوت رنگ با حالت معمولی را بیابید. انگشت خود را برای یافتن هر گونه تورم در سقف دهان حرکت دهید.

پارسینه: شما در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان دهان هستید اگر:

– فرآورده های دخانیاتی مصرف می کنید.

– میزان زیادی الکل مصرف می کنید.

– به طور مداوم در معرض نور آفتاب هستید.

– عاداتی چون گاز گرفتن لب و گونه دارید.

– دندان مصنوعی لق دارید.

لذا مهم است که طریقه معاینه شخصی خودتان را برای یافتن علایم سرطان دهان بدانید و بدین ترتیب نه طور مرتب خود را کنترل کنید تا شانس تشخیص چنین وضعیتی در مراحل اولیه آن بیشتر شود.


03-dumbbell-push-press


برخی از علایم هشدار دهنده سرطان دهان عبارتند از:

– وجود هر زخمی روی صورت،گردن و دهان که طی دو هفته التیام پیدا نکند.

– هر گونه تورم یا بر آمدگی روی لب ها، لثه ها یا سایر نواحی داخل دهان.

– لکه های سفید، قرمز یا تیره در دهان

– خون ریزی مکرر از دهان

– کرخی، بی حسی یا درد در هر ناحیه ای از صورت،دهان یا گردن.


برای انجام معاینه شخصی سرطان دهان باید از 7 مرحله زیر تبعیت کنید:

به خودنگاه کنید و لمس کنید:

1-سرو گردن

به صورت و گردن خود در آینه نگاه کنید.

به طور طنیعی سمت راست و چپ صورت شابه هستند. به دنبال بر آمدگی یا هر گونه تورمی که در یک طرف صورت است، بگردید.

2- صورت

پوست روی صورت خود را معاینه کنید.

آیا متوجه تغییراتی در رنگ یا اندازه، زخم ها، خال ها یا رشدهایی ( غیر طبیعی ) شده اید؟

3-گردن

در طول طرفین و جلوی گردن فشار بیاورید. آیا متوجه حساسیت یا بر جستگی هایی می شوید؟

4- لب ها

لب پایین خود را به سمت پایین بکشید و به داخل آن نگاه کنید تا هر گونه زخم یا تغییر رنگی را بیا بید. سپس با استفاده از شست و انگشت اشاره، لب را از نظر وجود بر جستگی، تورم یا تغییر در قوام لمس کنید. این کار را برای لب بالا نیز تکرار کنید.

5- گونه ها

از انگشتان خود برای کنار کشیدن گونه ها استفاده کنید. بدین ترتیب خواهید توانست داخل را ببینید. به دنبال لکه های قرمز، سفید یا تیره بگردید. انگشت اشاره خود را داخل گونه و شست را در خارج آن قرار دهید.به آرامی گونه و شست را در خارج آن قرار دهید. به آرامی گونه خود را بین انگشتان خود فشار داده و خم کنید تا هد گونه تورم یا حساسیت در لمس را بیابید. این کار را برای هر گونه دیگر نیز تکرار کنید.

6- سقف دهان

سر خود را به عقب خم کرده و دهان خود را به طور کامل باز کنید. بدین ترتیب خواهید توانست هر گونه تورم یا تفاوت رنگ با حالت معمولی را بیابید. انگشت خود را برای یافتن هر گونه تورم در سقف دهان حرکت دهید.

7 – دهان و زبان

زبان خود را بیرون آورید و به رنگ و قوام سطح فوقانی آن توجه کنید. به آرامی زبان خود را به جلو کشیده و ابتدا به یک طرف و سپس به سمت دیگر نگاه کنید. به دنبال هر گونه تورم یا تعیییر رنگ بگردید. سطح زیرین زبان را با قرار دادن نوک آن در سقف دهان معاینه کنید.

به کف دهان و سطح زیر زبان نگاه کنید و به دنبال تغییر رنگی باشید که با حالت نرمال خیلی متفاوت است. به آرامی انگشت خود را در سراسر سطح زیرین زبان حرکت دهید تا در صورت وجود هر گونه بر آمدگی یا تورمی، بتوانید آن را لمس کنید.

در صورتی که هر چیزی خارج از روال متداول یافتید، به ویژه اگر آن نشانه ی غیر طبیعی طی دو هفته بهبود نیافت یا بدتر شد، به پزشک مراجعه فرمایید.

دفعات بازدید : 321