آیا خوردن انبه برای بیماران دیابتی خوب است؟

mango-and-diabetes

دکتر سلام – آیاانبهمیوهمورد علاقه شماست؟آیا دیابت دارید و چون این میوه  شیرین است فکر میکنید برای دیابت ضرر دارد و آنرا نمی خورید؟ خوب، در اینجاخبرهای خوبی برایتان داریم . انبه خیلی میوه خوبی است حتی برای بیماران دیابتی بله! ولی چگونه ممکن است؟

یک بیمار دیابتیمقداربیش از حدقند درخون   دارد.  که این مقدار بالای قند به عروق آسیب می رساند  شاید تعجب کنید انبه با این همه  طعم شیرین چطور برای دیابتی ها مفید است.اطلاعات زیر هر گونه شک و تردید را برطرف میکند

انبهحاویآهن، پتاسیم،اسید فولیک، ویتامینA،CوB6، مواد مغذیو فیبراست .  با توجه به مطالعه انجام شده ‘انبه از میوه هایی است که در سراسر جهان زیاد مصرف می شود و پرطرفدار است طبق پژوهشهای  انجام شده این یکباور غلط است که چون انبهیکی ازشیرین ترینمیوه هایی است که ما داریم،پس چاق کننده است.  مطالعات متعددی  در سراسر جهاناثبات کرده است که انبه قند خون را ثابت نگه می دارد  و آنرا کنترل میکند
مطالعه بر رویانبه:

در مطالعهاخیرانجام شده توسطدانشمندان، 20بزرگسالاندرگروه سنی20 سالو50 سالانتخاب شدند.دسته ای از بزرگسالانشامل11زن و 20 مرد. دانشمندانسطحBMIوقند  رادر آغازآزمایشمحاسبه  کردند در طی مدت پژوهش به هر کدام  هر روز 10 گرم انبه دادند.در پایانماه سوم، زمانی که سطح  قند  آنها را بررسی کردند، نشان داد کهسطح قند خونپایینآمده در نتیجه، به این نتیجه رسیدندکهبیماران مبتلا به دیابتضرر ندارد

انبهداراییک آنتی اکسیدانبه ناممالوالیک اسید  است که احتمالامی توانددلیلکاهشسطح گلوکز باشد. امامکانیسمی که دقیقاعلتکاهشسطحگلوکزدر خون  هنوز مشخص نشده است

بنابراین،مطالعاتبه وضوحبیان می کند کهدر حالی کهانبه   یک میوهشیریناست،ولی در بدن انسان گلوگز را کنترل میکند

ولی نه برای همه دیابتی ها
اگریک زن باردارهستیدودیابت دارید،  انبهبرای شما مناسبنیست.دیابت حاملگییک بیماریاست کهتنهادر طول دورهبارداریبوجود می آید.در این وضعیت،سطحقند  خونبیش از حد بالامی شود. اگرانبهبخورید،  سطح قندبالا می رود. همچنین،  انبه  سطحگلوکزدر بدندر طولدیابت حاملگیکنترل نمی کند
ایننوع دیابت  وقتی کودک به دنیا آمد از بین می رود
چگونه  دیابتی ها انبه مصرف کنند

بیماران مبتلا به دیابت  می توانند هم انبه و  هم برگ آن را استفاده کند. مصرفبرگانبه،   نوشیدن آب 2-3 عدد برگ  آن است.این  به خوبیسطح قندرا کنترل میکند

در حالی کهتحقیقاتبی ضرر بودن آن را ثابت کرده است ولی بهتر است قبل از تصمیم گیریدر مورد مقدارانبه  با پزشک مشورت کنید
این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 6725