تسکین دندان درد با میخک بهتر ازبنزوکائین

cloves

دکتر سلام –  از میخک  هزاران سال است که  بعنوان دارو استفاده می شود، اما  آنبیشتر  به عنوانیک درمان موثر برای  درد دندان است. مردم   ازآنبرای درماندرددندانبرای قرن هاست که استفاده میکنند. اسانسمیخک،به طور موقتانتهای عصب که باعثاز دست رفتنحسمی شود بی حس می کند.در مجلهدندانپزشکی  2006  نوشته شده  که روغنمیخک  درست مثلبنزوکائینبرایکمک بهدندان دردودرد مزمندندان بکار می رود

میخکآنتی اکسیدانی بسیار قویاست که می تواند بهاز بین بردنرادیکال های آزادو تقویتسیستم ایمنی بدن کمک کند
اسانسمیخکشاملمواد مغذیمانندکلسیم، منیزیم، فسفر و پتاسیمو همچنینویتامین هایA،BوC.میخکیکی از بالاترینمنابعمنگنزرا دارد .اینبرایسوخت و ساز بدنلازمست است. به کمک آن آنزیم ها،  استخوانتقویت می شود

شیوه استفاده از اسانس میخک

مخلوط2قطره از روغنمیخکبا حدودنیمقاشق چای خوریازروغن نارگیل  را در یک توپپنبه  مخلوط کرده. به دندانی که درد می کند روی آن نگه می داریم هنگامی کهدرد  از بین رفت پنبه را دور می ریزیم زمان خواب این کار را انجام ندهید چون ممکن است سبب خفگی شود

روغن میخکهمچنین برایگازونفخموثر است.  گاز  معده را کاهش می دهد  برای از بین بردن سموم موثر است. همچنین اینناراحتی ناشی اززخم های معدهرا تسکین می دهدودر برابرتهوع،سکسکه،  استفراغموثر است.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 137