درمان خانگی برای شوره نوزادی

Home-Remedies-for-Cradle-Cap
شوره نوزادی  خشکی پوست سر است، پوسته های زرد یا قهوه ای در پوست سر نوزاد بوجود می آید.  در چند ماهاول  تولد نوزادبسیار رایج است.  ۶-۱۲ ماهگی از بین می رود اگر شدید باشد با خارش همراه است . همچنین ممکن استدرگوشنوزاد، ابرو، پلک، و حتی درزیر بغلوچین هایبدن رخ  دهد. اگر خفیف باشد  به آرامی  پوست سرکودک  رابا انگشتانو یایک برس نرم  ماساژ می دهیم می توانیدبا یکشامپوی ملایم پوست نوزاد  بشوپید،  ممکن است بخواهید  با داروهای خانگی  درمان کنید  البته با مشورت با پزشک این کار را انجام دهید در اینجا راهساده و آسان برایپیشگیری  درمان شوره نوزادی را بیان میکنیم


داروهای خانگی برایشوره نوزادی
-روغن نارگیل

روغن نارگیلیکی از  بهترین درمان های طبیعیاست.روغن نارگیل بسیار مغذیحاویویتامینEهمراه با بسیاری ازاسیدهای چربدیگر  است که به خوبی  پوست را مرطوب میکند. اسیدهایچرب  خواص ضد میکروبیو ضد قارچ دارد    در نتیجهاز پوست  محافظت کرده وحتی برای درمان پای ورزشکاران، راش، خارش، عفونت قارچی، ودرماتیت نیز استفاده می شود. شوره نوزادی یکی ازانواع درماتیتاست، روغن نارگیل  درمان بسیار موثری است.و  برای پوست ظریف کودک بسیار مفید است.

شیوه  استفاده:

چند قطره روغن نارگیل بر روی انگشتان دست بزنید و به آرامی روی پوست سر نوزاد را ماساژ‌ دهید تا پوسته ها نرم شوند  بعد از چند دقیقه شانه کنید و با شامپوی ملایم بشوپید

-روغن زیتون

روغن زیتوندارای آنتی اکسیدانهای زیادیاست که می تواند  پوست  را تمیز ،مرطوب، و  ازپوست سر مر اقبت کند. ویتامین AوE  و برخی ازآنتی اکسیدان ها  به بازگرداندن قابلیت ارتجاعی پوستنیزکمک  میکند.به غیر ازپلی فنل هایآنتی اکسیدانوفیتوسترولها، روغن زیتون دارای یکآنتی اکسیدان  به نامهیدروکسی استکه به عمق پوست نفوذ میکند.روغن زیتونمی تواند  بعنوان مرطوب کننده پوست  از بهترینداروهای خانگی برایبیماری های پوستیمثلاگزما یا پسوریازیسباشد همینخاصیتروغن زیتون برای شوره های خشک بچه مفید است

دستور استفاده:

چند قطره روغن زیتون
شانهدندانه دار  /مسواک/لیف حمام

به آرامی  رویپوست و موی سرکودک  رابا روغن زیتون مالش دهید ۲۰-۱۰ دقیقه بماند سپس با مسواک نرم یا لیف حمام و یا شانه دندانه دار مالش دهید سپس با شامپوی بچه بشوپید

-روغن بادام

روغن بادامغنی از ویتامین هایE، A وDو همچنیناسیداولئیک و اسید لینولئیکاست.  روغن بادام  دارای خواصمرطوب کنندهخوب است.با توجه بهخواص ضد التهابیآن، روغن بادامباعث کاهشتورمبه علتآلرژیپوست،زخم پوست ، و دیگرعفونت های پوستی. به علتخارش پوست، پسوریازیس و اگزماخفیف آن را نرم میکند و به همین دلیل در شوره نوزادان بسیار موثر است

با چند قطره روغن بادام پوست سر نوزاد ر ا به آرامی بمدت ۲۰ دقیقه ماساژ دهید  و شانه بزنید و  با شامپو بچه بشوپید

-روغن درخت چای

اسانس درخت چای، مشتق شدهاز برگMelaleucaalternifolia  درختی در استرالیابوده و دارای خواصبسیاری است کهپوستپسند است.ترپنوئیدها، چربیطبیعیموجود دربرگدرخت چایدارای خواصضد عفونی کننده وضد قارچ است.  دلیل عمده خواص ضد میکروبیآن است.این روغنبه مدت طولانی بهبه درمانبریدگی وسوختگی، آکنه، گزش حشرات، شپش، شوره سر و بسیاری ازعفونت های قارچیپوستمانندپای ورزشکاران، اگزما، عفونت های قارچیو غیرهگاهی اوقاتمورد استفاده قرار گرفته، روغن درخت چایمی تواند برای درمان  شوره نوزادی مورد استفاده قرار گیرد فقط باید آن را با روغن های دیگر کمی رقیق کنید

شیوه استفاده:

روغن درخت چای1قسمت(به عنوان مثال 1 قاشق چایخورییا½قاشق چایخوری)
روغنحامل(بادام /زیتون/آووکادو/روغن نارگیل) -10 قسمت(به عنوان مثال 10قاشق چایخورییا5قاشق چایخوری)

اضافه کردن1قسمتروغن درخت چایبه10 قسمتروغنحامل. اگر روغن درخت½ قاشق چایخوری میریزید ، آن را با5قاشق چایخوریروغنحامل مخلوط کنید به مدت ۲۰ دقیقه ماساژ دهید  و با شامپو بچه بشوپید

احتیاط: از  ورود روغن درخت چای  بهچشم، دهان و بینی نوزاد جلوگیری کنید .
-سرکه

سرشار ازاسید استیک، مالیک، اسید سیتریک و اسیداسکوربیک است،سرکه سیببه مدت طولانی بهعنوان یک درمانسنتیبرای شرایطمختلفبهداشتیاستفاده می شود.سرکه یک آنتی اکسیدان است وخاصیتضد میکروبی  دارد کهباعفونتهای مختلفقارچی مبارزه میکند.بنابراین،برای درمان  شوره سر  ناشی ازعفونتهای خاصقارچیمورد استفاده قرار می گیرد. با این حال،به دلیل  اسیدی بودن باید با آب رقیق شود

 سرکه سیب -1قسمت(به عنوان مثال 1 قاشق غذا خوری)
آب4 بخش(برای مثال4قاشق غذا خوری)

شیوه استفاده

سرکه سیب  را با آبرقیق کنید پوست سر را بمدت ده دقیقه ماساژ دهید سپس با شامپوی ملایم بشوپید

احتیاط:  سرکه سیبواردچشمکودک  نشود چون ماهیت   اسیدی  دارد  و ممکن استمشکلاتی را برای کودک بوجود آورد
- جوش شیرین

جوش شیریندارای خواص ضد باکتریاییاست که می تواند به  شیوه ای موثر  باخشکی پوست مبارزه کند. همچنین  از شر  پوسته پوستهو خشک شدن پوست خلاص می شوید  و پوست سر را نرم  میکند و نمی گذارد که عفونت بوجود آید
روش استفاده ازجوش شیرین

یک بخشجوش شیرینویک بخشآب .  هر دو  را مخلوط کرده و به پوست سر میزنیم .  چند دقیقه بعد شانه میکنیم
گاهی اوقات، جوش شیرین می تواند  پوستکودک  را خشک ترکند برای جلوگیری از این،  جوش شیرینرا بامقداری روغنمانندزیتون،بادامو یاروغن نارگیلمخلوط و سپس  به پوست سربچه بزنید
شما همچنین  میتوانید  جوش شیرین را باسرکه سیبمخلوط کنید.هر دواز آنهاراه حل هایخوبی برایشوره زدایی است  وزمانی کهبا همبه کار روند،  نتایج بهتریدر مبارزه بابیماریدارند

- گل همیشه بهار

گل همیشه بهار  ضد ویروس،ضدعفونی میکند وخواص ضد التهابی  آن به دلیل محتوایفلاونوئیدآن است.اینداروبرایکاهش التهابوتسکین دهندهبافتتحریک شدهاستفاده شده است.این گیاهحاویمواد شیمیایی هستند کهممکن است بهبود زخمبا افزایشجریان خون  در منطقه آسیب دیده تسریع یابد. خواصضد قارچآن درمان گیاهیخوبی برایبیماری های پوستی  پای ورزشکاران، عفونت قارچی، است. شما می توانیدگل همیشه بهار  را برای درمان  شوره نوزادی استفاده کنید

شیوه استفاده:

گل همیشه بهار(تازه یا خشک)
روغن زیتون
این دو را باهم مخلوط کنید در شیشه ریخته و تا رویش روغن زیتون بریزید و به مدت دو هفته بماند پس از این مدت  به مناطق آسیب دیده پوست بزنید سی دقیقه بعد شانه بزنید  و با دست مالش دهید

10. ویولا

ویولایک گیاه گلدارمتعلق بهخانوادهبنفشهاست. گیاهآن مقوی  حاویآنتی اکسیدانشناخته شدهبه عنوانآنتوسیانین  خواص ضد میکروبیدارد . تمامقسمت هایگیاه-برگ، گل، ریشه  آن بعنوان دارو استفاده می شود.اسیدسالیسیلیک،  درتمام قطعات  این گیاه وجود دارد مواد ضد عفونی کننده  خوبی است و   پوسترا نرم میکند ،میخچه وزگیل  را درمان میکند.  ضد قارچاست. برگ  ویولادارایویتامینCو A  است در حالی کهریشه های  آن سرشار از مواد معدنیمی باشد.برای  درمان شوره سر نوزادی تنتورگیاهی  ویولا را استفاده می کنند

شیوه استفاده:

2-5قطره ازتنتورگیاه  ویولا  با دوزمناسب بمدت ۱-۲ هفته استفاده کنید

روغن گل گاوزبان

روغن گل گاوزبان روغن دانه های طبیعی به دست آمده از افیسینالیس  گل گاوزبان است.  یک منبع غنی از اسید چرب ضروری موسوم به اسید گاما لینولئیک است.   این اسید می تواند رطوبت  را به  پوست خشک و آسیب دیده  برگرداند. در  اختلالات مزمن پوست اگزما و درماتیت آتوپیک نیز موثر است. چای این گیاه نیز  نیز برای درمان  جوشنوشیده می شود. یک مطالعه سوئدی، ا بر روی 48 نوزاد با شوره  شدید نشان داد که استفاده از روغن گل گاوزبان دو بار در روز به  مدت دو هفته باعث ار بین رفتن شوره ها می شود.

شیوه استفاده
قسمت مساوی از گل گاو زبان و آب خوب مخلوط کرده تا رقیق شود و بعنوان لوسیون به پوست سر بمالید

12. بابونه

بابونه یک گیاه خوب است. خواص قابض آن درمان  شوره  است گاهی اوقات، به علت جریان خون ناکافی این شوره ها  بوجود می آید ، . مسواک زدن جریان خون را افزایش می دهد و  ترشح سبوم را متعادل میکند . ،
روش استفاده

۱ قاشق چایخوری چای بابونه  و یا یک چای کیسه ای  گل بابونه را  در یک لیوان آب گرم بریزید  بگذارید خنک شود.  این راه حلی موثر  برای تسکین خارش است  به  مناطق آسیب دیده بمالید یا به کودک چای بابونه بدهید

یا روغن بابونه  را به طور مستقیم در منطقه آسیب دیده بمالید
روغن بابونه  را میتوانید با روغن های دیگر مانند بادام، جوجوبا و یا روغن زیتون مخلوط کنید

همچنین میتوانید  چای کیسه ای  را در حمام استفاده کنید سر کودک را با آن بشوپید. سپس مقداری روغن مانند زیتون، بادام و یا روغن نارگیل با شانه خوب دندانه دارماساژ دهید

13. باباآدم

ریشه باباآدم، مانند بابونه، به طور طبیعی قابض و  ترشح غده ها را کند می کند  این گیاه به طور گسترده برای درمان ناراحتی های مختلف پوستی مانند آکنه و خشکی استفاده می شود
شیوه استفاده:

ریشه باباآدم (تازه خرد شده)، ۱ قاشق چایخوری
آب 3 فنجان

ریشه باباآدم تازه، را تمیز شسته و خشک میکنیم سپس ریز خرد کرده و آب را ریخته و در قابلمه می جوشانیم وقتی جوشید حرارت را کم کرده نیم ساعت بجوشد سپس می گذاریم سرد شود سپس پوست سر را با آن ماساژ میدهیم

14. شامپوی گیاهی

گیاهان بسیاری برای پوست مفید است و ممکن است در شوره نوزادان مورد  استفاده قرار گیرند شما می توانید از شستشو گیاهی بسیار موثر در خانه با استفاده از برخی از این گیاهان درست کنید .  سه گیاه که عبارتند از ویولا، باباآدم و شبدر قرمز وجود دارد. ویولا و باباآدم  در بالا مورد بحث قرار گرفت . شبدر قرمز، یک گیاه وحشی از خانواده بقولات، به طور سنتی برای درمان بیماری های مختلف مانند سیاه سرفه، مشکلات تنفسی، و همچنین التهاب پوستی مثل پسوریازیس و اگزما استفاده می شود. گل شبدر قرمز دارای خواص ضد التهابی به دلیل وجود  اوژنول و اسید سالیسیلیک است . این گیاه غنی از مواد مغذی مختلف مانند کلسیم، کروم، منیزیم، نیاسین، فسفر، پتاسیم، تیامین، و ویتامین C. شبدر قرمز یک منبع غنی از ایزو فلاون ها و یا مواد شیمیایی شبیه به استروژن است که در بسیاری از گیاهان یافت می شود.

شیوه استفاده:

شبدر قرمز  2 قسمت
برگ  ویولا -2 قسمت
باباآدم دانه-1 قسمت

در حدود 1 فنجان شبدر قرمز  خشک  را در یک  لیتر آب جوش پر کنید  دربش را بسته  ۵-۱۰ ساعت بماند سپس برگ ویولا و دانه ببابا آدم را م خلوط کنید ۱۵-۲۰ دققه بماند و محل آسیب دی ده پوست نوزاد را با این محلول بشوپید چند بار در هفته این کار را انجام دهید


15. روغن  های خانگی

 با استفاده از روغن زیتون  و برخی از روغن های ضروری  ترکیب کنید  خاصیت  ضد التهاب، ضد میکروبی،  تسکین دهنده خارش است

شیوه استفاده

روغن زیتون، 2 اونس (حدود 2 فنجان)
یکی از روغن های ضروری (اسطو خودوس  / رزماری / ریحان) – 5 قطره
شامپوی ملایم

روغن زیتون  رابا یکی از اسانس ها مخلوط کرده در یک بطری بریزید  در شب قبل از خواب بر پوست سر بمالید در صبح با شامپو بشوپپید و به آرامی  با لیف مالش دهید

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 112