ارتباط میگرن با بیماری پارکینسون

migraine

تحقیقی که به تازگیدر آمریکاانجام شدنشان داده است که  افراد میانسالی که ازمیگرن رنج می برنددو برابراحتمال ابتلا به،  اختلالات حرکتیمثلپارکینسون هستند

در این تحقیق  بیش از 5،000نفربین سنین33و 65 مورد ارزیابی قرار گرفتند.آنهادر ابتدا  سردردداشتند، سپس25سال بعد،محققانبا بررسی پرونده پزشکی آنها  آنهاعلائم  پارکینسون ، و یااختلالات حرکتیدیگر مانندسندرمپابی قرار مبتلا شده اند.

وقوعبیماری پارکینسوندرافراد مبتلا به میگرن وجود دارد  میگرن، به عنوانیک سیگنال هشداربرایپارکینسون یا سایر اختلالات حرکتی است.این علائم شاملاختلالات بینایی،مانند دیدنچراغ چشمک زنو یاخطوطکج و معوج،و یااز دست دادنبینایی موقتی است

محققان می گویندکه هنوزاین ارتباط باید بیشتر بررسی شود، و مردمنباید نگران باشندچونپارکینسون  بیماری بسیار نادر است.آنهاهنوزبرای تعیینارتباط بینمیگرنوبیماری پارکینسون باید شیوه های مختلفی را ارزیابی کنند تا به نتیجه قطعی برسند.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 117