10 غذای عالی برای رشد کودکان

-growing-children

دکتر سلام – یک رژیم غذاییمغذی ومتعادلیکی ازمهم ترین نکته  برای کودک در حال رشداست. کودکانانرژی ومواد مغذیبالاتری نیاز  دارند  کهمتفاوت ازبزرگسالاناست.در مرحلهرشد، بدننیاز  به ویتامین ها ومواد معدنیخاصبرای رشد مناسب دارد.شیوه زندگیو مشغله کاری والدین سبب شده است که زمان مناسبی برای  تغذیه سالم کودک نداشته باشند. امافست فودو بسیاری ازوعده های غذاییآماده  دارای مواد مغذی نیستند واغلبچربی وقندمحتوایبالاسبب چاقی کودکان می شود.اگرشما هم زمان کافی برای طبخ غذای سالم برای کودک ندارید، حداقلمطمئن شویدکودک  غذای ناسالم نخورد.غذاهای طبیعیخواصسالم زیادی دارند ، از جمله مواد مغذیوآنتی اکسیدان هاهستند. به علاوه،  به راحتیقابل هضم هستند و بدن را سالم نگه می دارد

در اینجا10  غذای خارق العاده برایکودکان در حال رشد  را توصیه می کنیم.
1.شیر

 برایکودکان  بسیار خوب است. کلسیموفسفر،دوماده  معدنی مهمدرشیر،برای  سلامت استخوانها، دندانها وناخنضروری است.همچنین ویتامینD،  موجود در آن یکی دیگر از مواد مغذیمهم برایسلامت استخوان  است.به علاوه،شیرحاوی  سایر مواد مغذیبرای رشدمانندپروتئین، روی و ویتامین هایA،B2(ریبوفلاوین) وB12  است.  همچنین دارایید، نیاسین و ویتامینB6  استشیر کاملبهکودکانتا دوسالگی بعد از آن  یک تا دولیوانشیردر روزبرایکودکان در حال رشدضروری است.اگر فرزندان شما  شیرسادهرا دوست ندارد،آن را بشکل پودینگ یا کاسترد درست کنید
2.تخم مرغ

تخم مرغ  برای بچهدر حال رشد  لازمست ، عمدتا به دلیلمحتوایپروتئینبالابرایکودکان در حال رشدبسیارضروری است.تخم مرغهمچنینسرشار از ویتامینBاست که نقش مهمیدررشد مغز کودک دارد.به علاوه،  دارایاسیدهایچرب امگا 3، ویتامین D، فولات، روی، آهن وسلنیوم است.تخم مرغرا می توانبه شیوه های مختلف مثل سرخ شده،  آب پزو به عنوان یکاملتشامل گوشت هاو سبزیجاتمختلف است تخم مرغبرای صبحانه،چند بار در هفته خوبست. اینباعث پر انرزی شدن کودک در طول روز می شود
3.کلم بروکلی

یکی از بهترینمنابع گیاهیکلسیم، یک ماده غذاییبسیار مهمبرای رشدکودکاناست.

این سبزیسالم سرشار از فیبراست کهبرایکودکان در حال رشدبسیار ضروری  می باشد.دیگر مواد مغذیموجود  درکلم بروکلی  آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم، روی و اسید فولیک است.  منبع خوبی ازویتامین هایB است ، که به هضم غذا کمک کرده و  سبب بهبود سیستم عصبی می شود.کلم بروکلی  به کودک در حال رشدنیاز است.بهترین کار  خوردن کلم بروکلیخام،  و یا بخار پزکردن است. اگر فرزند شمابروکلیسادهرا دوست ندارد،  می توانید سعی  آن را در سوپ بریزید
4.زغال اخته

برایکودکان در حال رشد  مناسب می باشد.  انواع توت هاکوچکدارای ارزشتغذیه ایبسیار عالی هستند. زغال اختهیکی از بهترینغذاهای غنی ازآنتی اکسیداناست که   در برابرسموممضر  از بدن محافظت میکند .

همچنین، زغال اخته  ضد اسهال، ضد ویروسو خواصضد باکتری  دارد.مقداربالایی ازمنگنز موجود درزغال اختهاستخوان را قوی نگه می دارد،ومحتوای بالایویتامینC  آن سیستم ایمنی بدن راتقویت می کند.به علاوه، زغال اخته دارایفیبر، فولات، آهن، منیزیم و  ویتامین های گروه ب است.

از آنجا کهزغال اخته  خوشمزه  است، بیشتر کودکان  خوردن آن را دوست دارند.شما می توانید  به انواع توت ها  بلغور جو دوسر، ماست و غلات سبوس داراضافه کنید.
5.ماست

ماست یونانی  (دارای پروتئینبیشتر)فوق العادهبرایکودکان در حال رشدمفید است.باکتری های خوب موجود در  آن سیستم ایمنی بدن را افزایش میدهد و به هضم غذا کمک میکند.  همچنین شاملکلسیم،پروتئین، کربوهیدرات، ویتامین B، روی و فسفر است.خوردن ماستدر روز  به  سلامت استخوانها و  تقویت  دندان و بالا بردن انرژی کودکان کمک میکنداگر فرزند شماماست سادهرا دوست ندارد،شما می توانیدآن را باعسلو یاشیره افراترکیب کند.  همچنین می توانیدمیوهوچندتراشهشکلاتاضافه کنید.
6.سیب زمینی شیرین

سیب زمینی شیرینبه عنوانیکی ازسبزیجاتمغذی  است دارای   بتا کاروتن  قوی وکاروتنوئیدهای دیگر  است کهبرایبیناییضروریاست.همچنین، آنهامنبع خوبی ازویتامین هایA،CوE، پتاسیم، فولات، کلسیم، آهنو فیبرهستند.اکثرکودکان  طعم و مزهسیب زمینی شیرین را دوست ن دارند. شما می توانید  آن را  آب پز، کبابیو یا

سرخ کرده بجای چیپس به کودک بدهید
7. بلغور جو دوسرانرژی  مورد نیازکودک را برای روزهای آینده تامین میکند،جو دوسریکی از بهترینغذاهایصبحانهدر نظر گرفته شده است.

تحقیقات نشان می دهدکهبچه هاییکه جوبرای صبحانه  میخورند می تواندبهترتمرکز  کنند وتوجه بیشتریدر مدرسه بر روی درسها دارند.

جوشاملمواد مغذیمهم مانندویتامینBوE، پتاسیم و رویاست که برای  مغز خوبست. همچنینجومنبع خوبی ازفیبرمحلول ونامحلولاست که برای کودک مفید است

جو  را باشیر یاماست،  یا با میوه  بخورید.  همچنین می توانید  از جو بیسکویتو تنقلات  مختلف درست کنید

cheese
8.پنیرپنیرمواد غذایی مغذی  است کهکودکان در حال رشدبایدبه طور منظم  بخورند. پنیرحاویمقدار خوبی ازکلسیم،پروتئین، ویتامینB12وفسفر است.همچنین، پنیر  یک جایگزینخوب برایگوشتبه دلیل  منبع خوبپروتئین است که براحتیقابل هضماست. شما می توانیدساندویچ پنیر  همراه با سوپهای سالم برای کودک درست کنید.

fish

9.ماهی

کودکان در حال رشدباید حداقلدو وعده ماهیدر هر هفته بخورند. چون سرشار از پروتئین، چربیکمو سرشار از ویتامینBو مواد معدنیگرانبها است، ماهی به راحتیتوسطکودکانهضم می شود.

به علاوه، ماهی حاویاسیدهای چرب امگا 3است که  رشد مغز را افزایش داده ،  بینایی را بهبود بخشیده،  ازافسردگی جلوگیری میکند وقلب را سالم نگه می دارد

ماهیمثل سالمون و تنبرای کودکانبهترین هستند.به کودک کوسه ماهی ونیزه ماهی  که  جیوه زیادی دارد ندهید چون  ممکن استتاثیر منفی برسیستم عصبیدر  کودکداشته باشد.شما می توانیدبه کودک ساندویچ ماهی، سالاد ماهی و یاسوپ  ماهی و یا ماهی پخته و کبابی بدهید.

beans
10.لوبیا

لوبیافوق العادهمغذی وبرایکودکان در حال رشدمفید است.به غیر ازآنتی اکسیدان بالا، لوبیا همچنینحاوی مقدار خوبیازپروتئین، کلسیم، فیبر، آهن و ویتامین B

همچنین، لوبیا  چربی،کالری و نمککمی دارد .خوردنلوبیابه طور منظمکودکان  را پر انرژی خواهد کرد،  خلق و خوی  را بهتر میکند،  قلب  راسالم  نگه داشته و  وزن را کنترل میکند

لوبیا  و حبوباتی مثل سویا، نخود  و عدس  برای کودکان خوب است.آنها را یک شب قبل خیس کنید و در سالاد و یا سوپ بریزید

فرزندتان به خوردناینمواد مغذی  تشویق کنید

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 363