کدام شیر سالم است؟:خام یا پاستوریزه

milk1

آیاشیر خامخطرناک است؟ بامطالعاتی درباره  شیر وخواص درمانیآنو یامصرف شیر خام و پاستوریزه، مطالبی را بدست آوردیمنخستاجازه دهید بفهمیم چرامحصولات لبنیمانند شیرباید پاستوریزه باشد. پاستوریزاسیونشیرشاملحرارت دادندوره زمانیمشخص شده ودرجه حرارتبه منظور کشتنباکتری های ناسالم است. پاستوریزاسیوننیزبافت  شیر  را  برای مدتزمان طولانی ترتازهنگه می دارد.  از طرف  دیگر،  شیر خام طبیعی،تازه وارگانیکاست

افرادی که  طرفدار شیر خامهستند اعتقاد دارند چونشیر  خام طعم بهتریدارد، و   دارای  مواد معدنی، ویتامین ها وآنزیم هامی باشد.همچنینتفاوتدرکالرینیزوجود دارد.همچنین شیر خامیک انتخاب بهتربرای افرادی  است که مشکل عدم تحمل لاکتوزدارند.با این حال،هیچشواهدقطعی وجود ندارد که فواید  شیر خامبیش ازشیر پاستوریزه است

شیرخام

با توجه بهپژوهشهای موجود در ایالات متحده،در اینجا برخی از این حقایق را بیان می کنیم:

شیرپاستوریزه   عدم تحمل به لاکتوزو واکنش های آلرژیک دارد. هر دوشیر خامو شیر پاستوریزهمی تواندواکنش های آلرژیکدر افراد حساسبهپروتئینشیرایجاد کند
شیرخامپاتوژنهای خطرناک  را به خودی خودنمی کشند.
شیر پاستوریزه  ارزش غذاییشیرراکاهش نمی دهد.
پاستوریزه کردنبه این معنا نیستکه  بی خطراستو پس از باز کردن شیر برای مدت طولانی نمی توان آن را نگه داشت
پاستوریزاسیون  سبب از بین بردن باکتریهای مضر می شود.
پاستوریزاسیونبه صرفه است

به گفتهوبلاگ  www.everydayhealth.com، هیچ آسیبی درشیرخامغیر پاستوریزهوجود ندارد.با این حال،مشکلاتی از قبیل هورمون ها،آنتی بیوتیک ها،آفت کش ها ومشکلات دیگروجود ندارداساساسه نوعشیرمی توانید بخرید:یعنی،شیر پاستوریزهتولید انبوه، شیر ارگانیکپاستوریزهوشیر خامغیر پاستوریزه. “

“اگر  در مورد شیرگاو نگران  مواد افزودنیموجود در آن هستید، به این معنا نیست که شیر خام مصرف کنید. در حال حاضر،شما می توانیدشیر ارگانیکپاستوریزه کهدر  تمامسوپر مارکت ها وجود دارد بخرید، برچسب مواد غذایی،  را در هنگام انتخاب شیربخوانید

به گزارشمرکزکنترل و پیشگیری بیماریاین افرادنباید شیر خام مصرف کنند:

زنانباردار
کودکان زیر5 سال
سالمندان
افرادآلوده بهHIV
افرادمبتلا به سرطان
هر کسی کهنقص ایمنی دارد

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 260