ایا انگل ها در بدن زنده هستند

parasite
دکتر سلام – انگلاز طریق راه هایمختلف، از جملهغذا، آب، عفونت، استنشاقوتماس جنسیواردبدن انسان می شود.  اغلب دربچه ها دیده میشود، اما  می تواننددر بزرگسالان  هم مشاهده شود.اگرهزاران انگل  در بدن انسان  وجود داشته باشد، تنهاپنج تا از آنهابسیارمضر است.این پنج  تا عبارتند از: 

 

•کرم ها ی گرد: اینکرم هایا از طریقگوشتپختهو غذاهایآلوده، و یا از طریقتماس با مدفوعحیوان خانگی وارد بدن می شود.  این نوع کرم درمعده و رودهانسانزندگی می کنند.

•کرم های نوار: کرمنواراز طریقگوشتنپختهمانند گوشت گاو، ماهی و یاگوشت خوک  واردبدن  شده ودرقسمتهای پایین دستگاه گوارشزندگی می کنند.کرمنوارمعمولادرکودکانیافت می شود

•کرم هایپین: این  کرمهااز فردی به فرددیگر انتقال می یابند و وآنهادر داخلدستگاه گوارش وریه هازندگی می کنند،بیشتر آنهادراطراف مقعد هستند . این باعث می شوددر آن قسمت خارش بوجود آید

•کرم هایقلب: این  کرم بسیار نادر استو در  ریه هاوقلبزندگی می کنند.کرمقلباز طریقپشه هامنتقل می شود.

•کرم های  قلابدار :این نوع کرم   در آب آلوده وجود دارد از طریقکف پاوارد بدن می شود.آنهامعمولا از طریقزخمهای بازوارد می شودامابه ندرت درانسانیافت می شود.

نشانه هایآلودگی انگلی

درد معده،اسهال،  کاهش وزن، خستگی، ، تپش قلب، کاهش اشتها، کم خونی، تورم صورتدر اطراف چشموخارش اطراف مقعدبرخی ازعلائم شایعآلودگی انگلی هستند

مراقبت های پزشکیبرایخلاص شدن ازاینکرم هاوجود دارد ،چند داروی خانگیوجود دارد که می تواندبه شما کمک کند تا از شراین انگلها خلاص شوید

نارگیل: خوردنمیوهنارگیلیاروغن نارگیل  برای رهایی از کرم بسیار خوبست

دانهپاپایا: مرکز پزشکیمریلند در مجله ای نوشتند   کهخوردندانهپاپایابا عسل  مدفوع  انگل را ا نابود میکند.

سیر:  ضد عفونی کننده وضد  انگل قوی و درمانی موثر برای کرم است

چای افسنطین: نوشیدن چایافسنطین  کرمها را می کشد.  توصیه  می شود که   چایافسنطین  را در  حداعتدال،وبا مشورت پزشک بنوشید، و مادرانبارداریاشیرده از نوشیدن آن اجتناب کنند

گردوی سیاه: اثر ملین  گردو بخص.ص گردوی سیاه انگل را می کشد

دانه کدو تنبل:  نوشیدن مخلوطی ازتخم  کدو تنبل  با آب درصبحمی تواند  از بین برنده انگل باشد

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 117