بازداری اتوژنیک (بازتاب کششی معکوس)

بازداری اتوژنیک (بازتاب کششی معکوس)


نام علمی و لاتین بازداری اتوژنیک (بازتاب کششی معکوس)، Autogenic inhibition است. منظور از بازداری اتوژنیک، تحریک اندام های وتری گلژی به منظور وقفه یا استراحت در یک عضله است.

دفعات بازدید : 343