در دیابت قندی سرامید چه تاثیری دارد؟

diabete-gandi

بیماری دیابت قندی یک ناخوشی متابولیک با عارضه های مختلفی است که به مرور  زمان سبب بوجود آمدن  امراض خطرناک دیگری برای شخص می شود. بعلاوه، بیماری دیابت باعث بوجود آمدن  عواقب شدید اقتصادی درهمه کشورها شده است و در حال رسیدن به مرحله اپیدمیک (همه گیر) در دنیا است. پژوهشهای  بسیار زیادی برای ارزیابی این بیماری و مکانیزم های مولکولی زمینه ساز آن انجام شده است. در این تحقیق به نقش های گوناگون سرامید که یک مولکول اسفنگولیپید پیام رسان است در پاتوژنز دیابت نوع1 و 2 و عوارض آن پرداخته شده است. در این تحقیق با بازنگری مطالعات کشت سلولی، مدلهای جانوری و انسانی مشخص گردید که سرامید نقش کلیدی در القای آپوپتوسیز (مرگ برنامه ریزی شده ی سلول) سلولهای بتا، مقاومت به انسولین و کاهش بیان ژن انسولین دارد.

سرامید سبب القا مرگ سلولهای بتا از طریق چندین مکانیزم می شود: القا مسیر آپوپتوسیز بیرونیExtrinsic apoptotic pathway*))، افزایش ترشح سیتوکرومC، تولید رادیکالهای آزاد، القا استرس شبکه ی اندوپلاسمی و مهارAKT .

سرامید همچنین سبب تعدیل بسیاری از واسطه های سیگنالینگ انسولین مانند گیرنده های انسولین،AKT  ،GLU4  می شود و این کار موجب مقاومت به انسولین می گردد.

سرامید سبب کاهش سنتز هورمون انسولین از طریق کاهش بیان ژن آن می شود.

دانشمندان معتقدند درک بهتر تأثیرات سرامید در بیماریزایی دیابت به ما در یافتن اهداف دارویی جدید برای مدیریت بیماری دیابت قندی و عوارض آن کمک می کند.

Extrinsic apoptotic pathway*= مرگ سلول از طریق فعال شدن گیرنده های آپوپتوسیز در سطح سلول آغاز می شود.

منبع-http://diabetestma.org

دفعات بازدید : 124