تعریف اصطلاح روش کششی pnf

تعریف اصطلاح روش کششی PNF

تعریف اصطلاح روش کششی PNF


روش کششی PNF ، عبارت است از روش تسریع یا توسعه مکانیسم عصبی – عضلانی از طریق تحریک گیرنده های عمقی که می تواند باعث شل شدن یا استراحت عضله شود.

دفعات بازدید : 339