تعریف عضلات آنتاگونیست (مخالف) antagonist

تعریف عضلات آنتاگونیست (مخالف) Antagonist

تعریف عضلات آنتاگونیست (مخالف) Antagonist


عضلات آنتاگونیست یا مخالف، عضلاتی هستند که ضد عضلات موافق عمل کرده و عضو را به وضعیت اولیه بر می گردانند. مثلا زمانی که عضله چهار سر رانی، آگونیست (موافق) باشد، عضله همسترینگ آنتاگونیست یا مخالف می شود.

دفعات بازدید : 370