6 نکته برای ارتقاء سلامت مغز

 Brain Health

دکتر سلام – شایدشما می دانید، و یادر مورد، کسی که  دچار پیری مغز شدهشنیده باشید.به عنوان مثال،  بیماری آلزایمرباعثاز دست دادنمهارت هایحافظه ونوشتنوراه رفتن می شود. البته،آن  فقطیکی از بسیاری ازبیماری هایاست که می تواند  در پیری مغزتاثیر  بگذارد.به منظورارتقای سلامت مغزاین موارد را بدانید

در اینجاششراهنماییشیوه زندگیاست که ممکن استدر ارتقا سلامتمغزمفید باشد.

Brain Health1

حرکتبدن

عدم فعالیت بدنییک عامل   مهم در  ابتلا به بیماری آلزایمر   است. مهم نیست که چقدرسن دارید،فعالیت فیزیکیمی تواند ازبیماری آلزایمر وزوال شناختیپیشگیری کند.در واقع،مطالعاتنشان می دهد کهورزشطول عمر را زیاد میکند.فعالیت فیزیکیدر واقعبرساختار و کارکردمغز تاثیر می گذارد. بنابراین مهم نیست که30، 50و یا70ساله باشید،برایتان اصلا دیر نیست ورزش برای مغز فایده های زیادی دارد.

Brain Health2

ترک سیگار

علاوه بر ایجادبیماری های ریویوقلبی،سیگار کشیدنیکی از عللموثر بربیماری آلزایمراست. کارشناسان معتقدند کهسیگار کشیدنمنجر بهبیماری آلزایمرمی شود و سبب بیماری عروق مغزی(باریک شدن رگهای خونی مغز) و  مواد شیمیایی سمی  آزاد می شود کهبه مغزمضر است
Brain Healt3

سالمخوردن

رژیم غذایی مدیترانه ای برای قلب بسیار توصیه شده است، اما تاکید برافزایشروغنسالم، ماهی و سبزیجات. کاهشچربی های اشباع. نیز می تواندبه پیشگیری از بیماری آلزایمرکمک کند.محققانبر این باورند که  غذاهای سالم  را دررژیم غذاییبگنجانید.به علاوه،بیشتر به دنبالرژیم غذایی مدیترانه ای، باشید که در پیشگیری از آلزایمر و سایر بیماریهای مغزی موثر است

Brain Healt4

مکمل های غذایی

محققان در حالانجام مطالعاتبر رویفوایدنیکوتینامید ریبوسید،  هستند یک ویتامینمتابولیتطبیعیدرشیریافت می شود،از جملهنقش آن درارتقاء سلامتمغز است.با تقویت+سطحNAD، که با سنکم، نیکوتینامید ریبوسید از مغز محافظت کرده وترویجمتابولیسم سلولی  مغز را سالم نگه داشته، سلامت قلب و عروقو  استقامت  را بهبود می بخشد

Brain Healt5

دیابت،فشار خون بالاو چاقی

همانطور که باسیگار کشیدن، دیابتوفشار خون بالا  می رود و می تواند  رگ های خونیرا تنگکند،از جملهدر مغز،  هم مشکلاتی را بوجود می آورد.دیابت، فشار خون بالا و چاقینیز می تواندبهحمله قلبی،سکته مغزیو سایرمشکلات سلامتیمنجر شود.

Brain Healt6

خواب کافی

نداشتن خوابکافیو یااختلالات  خوابنیزیک عامل خطر برایبیماری آلزایمر است. که مشخصه بیماریآلزایمر. سطحآمیلوئیدبتادر ساعاتبیداریافزایش می یابد.خوابکافیبه محافظت ازمغز کمک میکند و یک نقش حفاظتیازبیماری آلزایمر دارد.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 304