چرا بعضی از افراد می گویند که hiv موجب ایجاد ایدز نمی شود؟

چرا بعضی از افراد می گویند که HIV موجب ایجاد ایدز نمی شود؟

چرا بعضی از افراد می گویند که HIV موجب ایجاد ایدز نمی شود؟


عضی از عوامل موجب می شوند که ارتباط بین HIV و ایدز توسط بعضی از افراد زیر سوال برده شود. این عوامل شامل: عدم شناخته شدن کامل روند بیماری ( برای مثال اینکه چرا تعداد کمی از افراد سالها بدون پیشرفت به ایدز، همچنان HIV مثبت باقی مانده اند، هنوز مشخص نشده است)، تمایل برای ارتقای درمانهای کمکی، افزایش حساسیت در مورد بعضی از رفتارهای اجتماعی وابسته به HIV/ ایدز مثل تماس جنسی، مصرف مواد و فقر، می باشند.  بهرحال، بر اساس شواهد علمی HIV موجب ایدزمی شود.

موارد زیر از جمله فاکتورهای خطر مشترک بین افراد الوده با ویروس و افراد مبتلا به ایدز بوده و شامل، گیرنده های خون، افراد هموفیلی، شرکای جنسی الوده (هترو یا هموسکچوال)، بچه های متولد شده از مادر الوده، مصرف کنندگان تزریقی مواد و مواجهات شغلی کارکنان سیستم بهداشتی می باشد. نتایج بیشتر از 20 سال تحقیق نشان داده که افراد مواجه شده با HIV از طریق مثلا تماس جنسی، می توانند به عفونت HIV مبتلا شده و وقتی به عفونت مبتلا شوند، در نهایت می توانند دچار ایدز گردند.

دفعات بازدید : 93