10 حقیقت جالب در ارتباط با سلامتی

health-facts

دکتر سلام – در اینجا واقعیاتی   تعجب آور درباره سلامتی است که تعجب آوراست.این موارد را بخوانید تا انتخابسالمی برایسلامتی وپیشگیری از بیماری ها داشته باشید.

حمام کردن نوزادان در آبجو

دربخشی ازمالزی،نوزادان  را بخاطر پیشگیری از بیماری در آبجو استحمام می کنند .با توجه بهتحقیقات علمی،آبجومی تواندپوست نوزاد را سالم نگه دارد و از بیماریها پیشگیری میکند .نوزادان رادر وانکوچکبا به آبجو آغشته کرده سپس با حوله خشک میکنند

baby

دهان بستر  باکتریاست

آیا می دانستید کهباکتری هاعاشقدهان  هستند؟ بیش ازشش میلیونباکتری های زنده دردهان وجود دارد.آنها می توانند   در عرض 5 ساعت به   میلیون ها باکتری تکثیر شود، به همین دلیل است که باید مسواک و نخ دندان بزنیم

mouth

سوزاندن کالری با ضربه به سر

هر کاری که انجام می دهیم کالری مصرف میکنیم . به عنوان مثال،کوبیدنسر به دیوار  تقریبا150کالری در ساعت می سوزاند.

flies_

قبل از اینکه مگس روی غذا بنشید روی آن استفراغ می کند

آیا غذاهای خیابانی را دوست دارید؟  لطفا در این مورد تجدید نظر کنید . مگس نمی تواند مواد غذاییجامد  را بخورید،اول درغذااستفراغکرده تا ماده غذایی به حالت مایع در آید.  فراموش نکنید کهمگس  تقریبا همه چیز، از جمله مدفوعو گرد و خاک را هم می خورد.
ریش منشاء  باکتری

مراقبت ازریشبسیار مهم است چون مرکز تجمع باکتری است همان باکتری در زیر بغل هم وجود دارند.اگر عرق می کنید و بویی شبیه به  بوی زیر بغل دارید مطمئن  شوید که   بخوبی بهداشت ریش را رعایت نمی کنید  و  می تواند محل تجمع شپش  شود 

sneeze

سرفهوعطسهحرکتباکتری ها

زمانیکه عطسه می کنیدباد آن تا166کیلومتر در ساعت پراکنده می شود، وسرفه  در100 کیلومتر  در ساعت   حرکت میکند. تصور کنیدباکتریهای بیماری زا  در هر قطره آن وجود دارد. ریه هاشماتنهااندامیاست که می تواندبر روی آب شناور شودزیرا آنها حاوی300 میلیون  سازه هایبالونبه نامآلوئولمی باشد

sperm

یک مردبطور متوسط1500اسپرمبا هرضربان قلب تولید میکند

یک مردباروربه طور متوسط  و حیرت انگیزی 1500اسپرمدر هر ضربان قلب که در هر ثانیه تولید میکند. هر چند کهحدود سه ماهطول می کشد  یکاسپرمبه بلوغ برسد،تعداد اسپرمدرانزالمردبه طور متوسطمی تواند از280-500000000اسپرمباشد.

فرد به طور متوسط به اندازه  پر کردندو استخر  بزرگ شنابزاق تولید میکند

انسان به طور متوسط  به اندازه  پر کردندو استخر شنابزرگ بزاق تولید می کند.در طول عمرخود شما حدود 60،000پوند غذا، که تقریبابه وزن6  برابر فیل است می خورید

میانگین ارتباط جنسی انسان2580بار است

به طور متوسط، انسانمی تواند رابطه جنسیتقریبا2580باربا پنج شخص مختلف داشته باشد.انسانو دلفینتنهادو گونهاست که  از رابطه جنسی  لذت می برد

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 230