امید تازه برای بیماران ستون فقرات

Backpain

دکتر سلام – درد  ستون فقرات یک نوع بیماریاست که در آنسیستم ایمنی بدن ، به جایحفاظت از شما، به ستون فقراتحمله میکند. “این یکروندتخریبی است  که در آن  آنتی بادیها سیستمایمنی خودکاردر برابرستون فقرات انجام میدهند، باعث از بین بردن پروتئینومولکولهایواقع در داخلاستخوان ها، مفاصل، دیسکبینمهره  وعضلاتستون فقراتمی شود“
  علائمآن   خستگی،قرمزی، التهاب و یاسفتی عضلاتوتب بالاباشد.

دکترسادیپجینمبگوبد، “این روندتخریب  ازسن بسیار کمشروع می شود، و در نتیجه افتالتهابیزود هنگام وسریع  بافت همبنددر بدن، باعث از کارافتادنسریعستون مهره ها می شود” بنابراینبه اختلالاتبافت همبندمبتلا می شوند.اکثراین تغییراتناشی از  تخریبخود ایمنیبافت همبند  ستون مهره ها  است که غیر قابل برگشتندو منجر بهاز دست دادندائمی  استخوان پشت می شود. این وضعیتزمانی مشخص می شود که غیر قابل درمان شده و بیمار دچار معلولیت دائم  می شود و بقیه عمر را باید اینگونه زندگی کند.“با توجه به سن بسیار کم  بیمار  تاثیرروانیاجتماعی و اقتصادیآن بربیمارانو  خانوادهبسیار زیاد  است”

بیماریهای ستون فقراتباعث می شود که جوانان نتوانند کار کنند و در آمد داشته باشند در نتیجه  بار اقتصادی بزرگی به جامعه  تحمیل می شود، با کاهشبهره وریاقتصادی مواجه می شوند.درمان های در دسترسبسیار گران قیمت هستند، و فقط از داروهای مسکن برای درمان درد به مدت کوتاه استفاده می شود

اشکالمختلفبیماریروماتوئیدوجود دارد.در این میان، آرتریت روماتوئید شایع تریناست. این بیماری در خانمها بیشتر رخ می دهدو  معمولا در اوایلبیست سالگیشروع می شود. بسرعت پیشرفت میکند،باعث تخریبوناهنجاری  تمام مفاصلاصلی  می شود.یک بیماریشایع ترسندرم رایتر نام دارد ، که ستون فقراترا تحت تاثیر قرار می دهد . این وضعیتدر مردانشایع تر استو معمولادر سالهای نوجوانیآغاز می شود.اختلال دیگر اسپوندیلیت انکیلوزان نام دارد که معمولا  در مردان ودر اوایلبیست سالگیشروع می شود.استخوان پشت به شدتتغییر شکل  داده و به جلوخم می شود و  مدل ستون فقرات کلا تغییر می یابد و یک بر آمدگی بوجود می آید که برای بیمار در راه رفتن مشکل بوجود می آورد.سپسروماتیسمبافت نرم، درزنانشایعاست ودر اوایلبیست سالگیشروع می شود

برای همه بیماری های ستون فقرات  داروهای ضد التهابی قوی  برای دوره های کوتاه مدت تجویز می شود  امادر حال حاضرامید تازه برایبیماران نیزوجود دارد.   ژن درمانی برای برخی از بیماران انجام می شود که تا حدودی از پیشرفت بیماری جلوگیری می شود یک تکنیک جدیدبه نامimmunomodulation انجام می شود  علاوه بر این،داروهای  خاصکه در دسترس هستندمی توانندبابازسازیو یااصلاحغضروفهای آسیب دیده  ودیسکمهرهای کمک کند  پیوند سلول های بنیادیمغز استخواناتولوگدرمان موثردیگری است.

اگراقدامات فوقموثر واقع نشد،  ازعمل جراحی استفاده می شود. جراحی های کم تهاجمیدر قالبگاما، دیودو کربنسردلیزردی اکسیدمی تواندمورد استفاده قرار گیرد

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 543