نکات بهداشتی برای پیشگیری از بیماری های موسمی

bimarihaye-mosemi

 بیماری های شایعدر طول فصلموسمیدر واقعبیماری هایمرتبط با آبو عفونت هایدستگاه گوارش مثل حصبه، اسهال و یرقان (هپاتیت عفونی)  است.ورود سیستمآب  فاضلاب به آب آشامیدنی   منجر بهاینبیماری می شود.تغییر ناگهانی درجه حرارتباعثعفونت های ویروسی می شود “اگر چه تمام گروه های سنیحساسهستند،کسانی کهمسنهستند و سیستم ایمنیپایین دارند مانندبیماران دیابتیکنترل نشده،بیماران مبتلا به سرطان  بسیار آسیب پذیر هستند . دکترAravindaSN،مشاور داخلی بیمارستانآسیاکلمبیا،بنگلوربرای مبارزه باآفاتموسمی نکاتی را توصیه می کنند که میخوانیم:

از آنجا کهبیماری هایمرتبط با آب  است، آب تصفیه  شده، آب جوشیده  بهداشتیبنوشید

 مواد غذایی  بخورید که به خوبیپخته شدهباشد.به یاد داشته باشیدقبل ازپخت و پزتمامسبزیجات را به طور کامل بشوئید

مبتلایان به دیابتنیاز بهمراقبت بیشتریدر مورد مراقبت از پاهای خود دارند

افراد مبتلا به آسمباید اطمینان حاصل کنند که وسایلشان  خشک شود تا  قارچدردیوارها،مبلمان، کفش و کالاهای چرمیرشد نکند
توصیه های غذایی:
مقدار زیادی ازسبزیجات برگ دارسبزبخورید

جوو برنج قهوه ایبخورید که  به راحتیهضم شود

نوشیدنمقدار زیادی آب

اجتناب ازغذاهای تند، غذا های خیابانی

لطفابه یاد داشته باشیدکهپیشگیریکلید  محافظت ازخود است .  احتیاط  بهترین راهبرای جلوگیری ازبیماری هایمربوط بهبادهای موسمیاست. حملچتریابارانی را در طی ماههای موسمی فراموش نکنید


منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir

دفعات بازدید : 130