8 علامت عدم تعادل قند خون

blood-sugar_600x450

دکتر سلام – قند خون بالا می تواندباعلائممختلف مشکلاتی ر ا در زمینه سلامتی بوجود آورد.رژیم غذایی، ورزش و دارومی تواند  بهبیماران دیابتیبرای کنترلسطح قند خونکمک کنند، اما   بررسیسطحقند خونبسیار ضروریست. باید پزشکان آن را درمان کنند.شناسایینشانه هایی ازعدم تعادلقند خون  به شما کمک میکند تا بموقع به پزشک مراجعه کنید

dizzy_600x450

سرگیجه

سرگیجه یالرزشنشانه ای ازکاهش قند خونیاهیپوگلیسمیاست. قند  برای درست کار کردنمغز لازم است، و کاهشقند خونمی تواند خطرناک باشد. یک لیوانآب میوهیک راه حلکوتاه مدتبه منظور بالا بردنسطح قند خوناست، اما  بایدبا دکتر خود  در مورد سرگیجه مشورت کنید

thirst1_600x450

تشنگی مکرروادرار

دو نشانهمشترکسطح قندخون بالا  تشنگی وتکرر ادرار است. کلیه ها قند بیشتر را استخراج میکنند  و شما ادرار بیشتری میکنید عطشپاسخبدن بهسیگنالینگبرای دوباره پر کردنمایعات از دست رفته است. نوشیدنمایعاتبه اندازه کافیکم آبی را جبران میکند

fatigue_600x450

خستگی

خستگی به دلیل سوخت  رسانی کمتربرایماهیچه ها است که انرژی برای آنها باقی نمی ماند

numbness_600x450

بی حسی یاسوزن سوزن شدن

یکی دیگر ازنشانه های بالای سطح قند خونآسیب های عصبیاست. این باعث سوزن سوزن شدنو بی حسی دردست ها و پاهامی شودهمچنین ممکن استاحساسدرد  و ناتوانی یاتغییرات دمانیز بوجود آید.

تورمدست و پا

اگرمبتلا به دیابت  و  فشار خون بالا هستید،دوشرایطمنفیمی تواند بر کلیه  تاثیر بگذارد  این باعث می شود آب احتباس شود، بنابراین دستوپا ورم میکند. اینیک علامت هشدار دهندهبه بیماری کلیهاست.باید دیابتو  فشار خونرا کنترل کنید تا به  کلیه ها آسیب نرسانددر زمینه کنترل قند و تغذیه دکتر رژیمهایی را برایتان توصیه خواهد کرد

vision1_600x450

چشم ضعیفقند خونبالاو فشار خون بالامی تواندبه چشم  صدمه بزندبزرگترینعلتنابیناییدر بزرگسالانرتینوپاتی دیابتیاست.   عروق خونیدر چشمآسیب می بیند.برخی از علائمرتینوپاتی دیابتی  تاری دید، ، خطوط، وچراغ چشمک زن است.

infection_600x450
عفونت هایمکررفرد مبتلا بهقند خونبالاممکن است  با عفونتهای مکرر  روبرو شود.پنومونیو  عفونت تنفسی , عفونت کلیه،بیماری لثه، عفونت های دستگاه ادراری، پوست باکتریایی یا قارچیوعفونت های سینوسینشانه هایی از  قندخون بالامی باشد.

digestion_600x450
مشکلات گوارشیدیابت همچنین میتواند به سیستم گوارشی آسیب برساند مشکلات گوارشیماننداسهال ویبوست  دچار می شود.همچنین ممکن استمشکل در بلع و غذا خوردن داشته باشد

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد
دفعات بازدید : 358