5 راه آسان برای سم زدایی روزانه

improving-skin-with-water

دکتر سلام-بدن مابه دلیلغذایی که می خوریم بدلیل مواد نگهدارنده موجود در آن حتی آبی که می نوشیم به دلیل آلودگی آب   نوعهوایی که  تنفس میکنیم به دلیل آلودگی هوا ومحصولاتزیبایی که استفاده می کنیمدر بدن سم وارد می شود.اگر اینکنترل نشود، سموم بیش از حدمی تواند مشکلات جدیرا به بدن بوجود بیاورد و در نتیجهبیمار می شویم

سم زدایییک فرایند است که  برای تصفیه بدنلازم است

در اینجا برخی ازراه های آسان برایسم زداییروزانهاست که می تواندبه سالم ماندن بدن کمک کند:
1.نوشیدن مقدار زیادی آب

آبراحت ترینوبهترین شکل سم زدایی  است که به آسانی در دسترس مااست.  نوشیدن مقدار زیادی آبدر طول روزبهدفع سموماضافیبدن کمک میکند.اینبهکاهش وزن هم کمک می کند، وهمچنینتوازنبدنرا حفظ میکند
2.خوردن غذاهایتازه

هنگامی که ازخوردن غذاهایبسته بندی شدهدوری میکنید، یعنی ازمواد شیمیاییونگهدارندهدر غذاهای آماده اجتناب میکنید.به علاوه،غذاهای تازهدارایویتامین ها ومواد معدنیاست کهدر سلامت بدن و از بین بردن سموم موثر است
3.ورزش

اگر می خواهیدسم زدایی سالم روزانه داشته باشید عرق لازم است ، پس برای اینکه عرق کنید باید ورزش کنید تا هم قلب سالمی داشته باشید و هم  سموم را از طریق عرق  بیرون کنید و هم اینکه اکسیژن تاره را به بدن برسانید

4.خوابخوب

خواب و استراحتبرایبدن وسلامتی مهم هستند،خواب خوب درست مثل غذای خوب است. . نیازی به گفتن نیست، باید صبح زود بیدار بشوید چون صبح بدن می تواندسموم را، از طریقحرکات رودهاز بین ببرد. اگرآن را نگه داریدیا به تاخیر بیاندازید سموم جذب شده و شدت آن افزایش میابد
5.تمیزکردن بدن

در زمان استحمان بدن به خوبی تمیز شده و سم زدایی می شود و سیستم ایمنی بدن تقوییت می شود

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 202