رایج ترین بیماری های کشنده در هند

dieaseindia_600x450

دکتر سلام – باپیشرفتدر زمینه پزشکی، دولت  مراقبت های بهداشتیدر هندرا تقویت کرده است. در حالی کهبسیاری از بیماری هایکشندهاندبا کمکداروو درمان های پزشکیریشه کنشده است، اما هنوزبابرخی از بیماری هایکشنده وجود دارد کهنیاز به توجهدولت این کشور به بهداشتاست که باید بیشتر ازاین توجه شود

disease2_600x450

بیماری های ایسکمیک قلب

بیماری های قلبی عروقی  24.8درصد از  علت مرگ و میردر  این کشور است.  بیماری های قلبی هر سال تعداد زیادی از مردم این کشور را به سوی مرگ می کشاند. داشتن اطلاعاتدقیقدر موردعوامل خطرواقدامات احتیاطیمی تواند به از بین بردناین بیماریو احتمالمرگ در میانمردم این کشور منجر شود.وزارت بهداشت تخمین زده است کههندبیش از 60میلیون نفرمبتلا به بیماری هایقلبیتا سال 2015داشته باشد.

علل عمده بیماری قلبی  مصرف سیگارتنباکو، چاقی، رژیم غذاییناسالم، عدم فعالیت بدنی، کلسترول بالا، فشار خون بالا ووراثت. بیماری های قلبیرا می توان باترک سیگار، خوردن یک رژیم غذایی سالمو حفظ وزنسالم پیشگیری کرد

disease3_600x450

بیماری های تنفسی

بیماری های تنفسیتحتانی  10.2درصد از  علت مرگ و میردر هند  را تشکیل می دهند.علل اصلیبیماری های تنفسیآلودگی هوا، سیگار کشیدن، آزبستوز، و غیره اجتناب ازخطرات شغلی، خوردن یک رژیم غذایی سالم، دمیدن هوایخالص وترک سیگارموثر ترین راهبرای جلوگیری ازبیماری های تنفسیمی باشد.

بیماری سل

سل  10.1درصد از علتمرگ و میردر هند است.اینیک بیماری مسریاستومیکروبسلمی تواند هنگام سرفه , خنده، عطسهو یا حتیصحبت کردن  افراد مبتلا به دیگران سرایت کند،سلرا می توان باواکسیناسیون، یک رژیم غذایی سالموشیوه زندگیمناسب پیشگیری کرد

دستگاه گوارش وبیماری های اسهالی

اختلالات گوارشی  5.1درصد از  علت مرگ و میردر هند است.حدود5درصد ازمردم  هندازبیماری های اسهالیمی میرند.علل عمدهشاملمواد غذایی ناسالم، عفونت های باکتریایی، دارو،استفاده ازاستروئیدها .می توان باحفظرژیم غذاییوسبک زندگی  سالم  از این بیماری جلوگیری کرد

cancer_600x450

سرطان

تومورهای بدخیم  علت مرگ9.4درصد ازمردم  هندتشکیل می دهند.علل  آن قرار گرفتن در معرضموادشیمیایی وسمی،عوامل بیماری زا، ژن، وپرتوهای یونیزان است.
برای کاهشخطر ابتلا به سرطان، جلوگیری ازمصرف دخانیات، حفظ وزن سالموشیوه زندگی،  مراقبت های پزشکی منظمو خوردنیک رژیم غذایی سالمسرشار ازآنتی اکسیدان ها است


خودکشی
خودکشیدومین علت شایعمرگدر میان سرخپوستان  15-29سالاست.  خودکشی  3درصد ازکلمرگ و میردر هند است.

روش های پیشگیریشاملدرماناسترسرفاه، توانبخشی ومشاوره است.

disease1_600x450
مالاریا

2.8درصد ازکلمرگ و میر ناشیاز بیماری مالاریا در هند است.تحقیقات نشان می دهدکهحدود 95درصد ازجمعیت این کشوردرمناطق آندمیکمالاریازندگی می کند.مالاریا توسط  انگلاز طریقپشه هاایجاد می شود.این را می توانبا در نظر گرفتناقدامات احتیاطی  زندگی در مکان هایغیربهداشتی، وبا استفاده ازمواد دافعبرای جلوگیری ازگزش پشهجلوگیری  شود.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 294