شناخت نشانه های هپاتیت c در مردان

شناخت نشانه های هپاتیت C در مردان

hepatitis_c_600x450
 هپاتیتC  یک بیماری همه گیراست.بنابراین،  علائم و نشانه هایهپاتیتC  را نادیده نگیرید.

آگاهی از هپاتیت:

هپاتیتویروسیبیماریاست کهمی تواند وضعیت بالینیغیرمعکوس داشته باشد. این امر باعثآسیب کبدییا نارساییو حتی می تواندمنجر به مرگ شود. تشخیص صحیح  برای پیشگیریو همچنیندرمان بسیارمهم است.بنابراین، برای درکمیزانپاسخ ایمنی، بیماری و مرحلهبالینی, انواعهپاتیت های ویروسیمهم است.

انواعهپاتیت:

پنجویروسهپاتیتاصلی،عبارتند از:A،B، C، DوE.  اینپنج نوع از مهمترین بیماریها است که در مواردی به  مرگ منجر می شود و احتمالشیوعو گسترشبیماری همه گیروجود دارد.به طور خاص،نوعBوCمنجر بهبیماری های مزمنوشایع ترین علتسیروز کبدیو سرطان است

علائمهپاتیتCدرمردان:

اکثرا هپاتیتCدر مرحله  آخرتشخیص داده می شود. از این رو،این نشانه ها را مد نظر داشته باشید:

1) کاهش وزن
2)  علائمی شبیه زردی
3) استفراغ
4) خستگی
5) کاهش اشتها
6) عضلات
7) تب
8) درد مفاصل
9) خارش پوست
10) درد معده
11) ادرارتیره
12) تب

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 130