وسایل خانگی کثیف و چگونگی مقابله با آنها

home1

دکتر سلام-واضح و روشن است که وسایلیمانندکاسهتوالت،زباله،ومکان هایی ماننددستشویی دارای باکتری هستند. در اینجا لیستی از وسایل کثیف خانه که مشکل ساز هستند و چگونه مقابله با انها را شرح می دهیم:

•اسفنج  آشپزخانه

همانطوریکه می دانید اسفنج  برای تمیز کردنظروف استفاده میشود که آلوده به میکروب است چون.باکتری هامحیط خوبی برای رشد شکافهایاسفنج است.موادمرطوب  آشپزخانه  برای رشد باکتریبیماریزا  است.هر بار که با اسفنج  ظروف  را تمیز میکنید، میکروبرا به همه جا می برید

چگونه مقابله باآنها: بعد ازهر بار استفاده،  اسفنجرا در آب داغ بشوئید، آب اضافی آن را گرفته بگذارید خشک شود یا یک دقیقه  در مایکروویوقرار دهیدتا استریل شود یا یک بار در هفته در یکمحلول سفید کننده بشوئید

•بالشو ملحفه

بالشو ملحفهمستعد برای پرورشقارچ  است و آلرژی ایجاد میکند. مثلا زمانی که پوست عرق میکند  و یا گردو غبار خانه بر روی آنها می نشیند یک محیط خوبی برای بوجود آمدن باکتریها است

چگونه مقابله باآنها: زود زود ملافه و بالش را بشوئید و خوب خشک کنید و گاها از مو اد سفید کننده استفاده کنید چون میکروبها را می کشد

•حوله

حولهنه تنها  برای از بین بردنآب اضافیبدنبکار می رود، بلکه لایه هایپوست مرده و باکتری  را نیزاز بین می برد.استفاده مجدد ازحولهمرطوب خطر ابتلا بهآلرژیو یاتشدیدعفونترا افزایش میدهد.باکتریدرحولهمرطوببعد از 20 دقیقهبه دلیل مرطوب بودن رشد میکند

چگونه مقابله باآنها:  حوله  راپس از استفادهدر یک منطقه آویزان کنید تا خشک شود. از حوله دیگران استفاده نکنید، به خصوص  کسیکه بیماری پوستییا هر نوععفونت  دیگر دارد .پس از 3 بار استفاده حتما آن را بشوئید

•کیف های دستی

مطالعات نشان داده استکهکیف های دستیزنانهیکی از مواردی  است که در طول روز زیاد استفاده می شود.قرار دادن  ته کیف در  رستوران هاو یا هرمکان عمومیدیگردر خارج از خانه  هزاران باکتری  همراه خود دارد

چگونه مقابله باآنها: از قرار دادن ته کیف در زمین اجتناب کنید.ته کیف  را بامواد ضد عفونی کنندهدستمال مرطوبحداقلیک بار در هفته  تمیز کنید

•تلفن همراه

تلفن همراه باکتری هارا روی صفحه نمایشدر برابر دیدگان شما   جمع کرده در زمان استفاده  سبب بوجود آمدن آکنهدر گونه وچانه می شود.

چگونه مقابله باآنها: یک بار در هفته گوشی رابا مواد ضدعفونی کننده تمیز کنید

•کنترلاز راه دور تلویزیون

مطالعاتنشان می دهد کهکنترل از راه دور، که توسط تمام اعضای خانوادهاستفاده می شود وبه ندرتتمیز می شود، سه برابرآلودهتر ازوسایل دیگر است.آنهامملو ازهزاران باکتریهستند چون اغلب  هنگام تماشایتلویزیون  غذا می خوریم و دست خود را کثیف میزنیم . خرده های مواد غذایی و چربی ها باعث رشد باکتری در این وسیله می شود

چگونه مقابله باآنها:  بادستمال مرطوبضد باکتریحداقلیک بار در هفته تمیز کنید

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 254