با این تکنیکها به چشمتان نیروی تازه بدهید

eyecocoversg1_600x450

دکتر سلام – چشم  از اندامهایی است که انسان از توجه به آن غفلت میکند.ما  همواره تلاش میکنیم پوست و مویدرخشان چهره  صاف و بدون لک داشته باشیم، اما از چشم غافل هستیم. چشمنه فقطبازتابی اززیبایی است، بلکه مهم ترینارگانحسی استکه ما را بهجهان خارجمتصلمیکند. راست گفته اند که ، زیبایی نهفتهدر چشمبیننده است.با این حال،یک جفت چشمزیبامی تواند زیباییهای جهان را ببیند
با توجه بهاستفاده زیادازصفحه نمایشالکترونیکی،خواندندرنور کمو حتیقرار گرفتن در معرضنور  آفتاب، از چشم استفاده می شود.در حالی کهوقتی چشم از  ازصفحه نمایش، و  نگاهمستقیم  آبکی شده و ،  دچارخشکی چشم، سردرد، تاری دید،سوزشچشم،  و خیلی مشکلات دیگری را در پی دارد.آیا تاکنون سعی  کردید  با ورزشچشماز اذیت شدن چشمها پیشگیری کنید

در اینجا برخی ازتمرینات وجود دارد کهمی تواندر هر زماناز روزانجام دهیم عبارتند از

eyes2_600x450

Palming:  کف دستخود را  روی چشمها ماساژ داده تا حرارت تولید کند و چشمها را باز و بسته کنید

eye-exercise_600x450

چرخشچشم:  چشمخود را 10بار به هر سمت ببرید،  مثلا چپ و راست و بالا و پایینو سپسمورب10باربدون حرکتگردن . به آرامیچرخشچشمخود راجهت عقربه های ساعتومخالف آن انجام دهید

ماساژ: ماساژ  چشمان وپوستزیرابروبا با استفاده از  فشار انگشت کوچکخود . شما می توانید با روغن بادام  ماساژ دهید بسیار خوبست

worl_eye_sight1_600x450
راهنمایی :

به یاد داشته باشید  زمانی که بر مانیتور نگاه میکنید هر 10 دقیقه یکبار استراحت کنید  و سعی کنید به اشیاء دور نگاه کنید

در زمان تایپ کردن آرنج تان را 90 درجه  خم کنید

صفحه نمایش خود رادر فاصلهبازونگه دارید.

نوشیدنمقدار زیادی آببهدفع سموممضر  بدن کمک میکند

کنتراست وروشناییصفحه نمایش خود راتنظیم کنید.

خوردنمیوه ها و سبزیجاتسرشار ازویتامینA وCبه چشم شمابیش از حدکمک می کند.

همچنین  سبزیجات برگ سبز، انگور فرنگی  ومحصولات لبنی دررژیم غذایی خود بگنجانید.

yoga2_600x450
یوگابرای  سلامتی چشم:

همهآساناهاییوگاکه خونرا افزایش می دهد  سر، گردنو شانه هابرای تقویت چشم هم خوبند که عبارتند از:

آساناSirsa

svanasanaAdhomukha

Halasana

Sarvangasana

dhanurasanaAkarna

توجه:همهشیوه هاییوگاباید تحتنظارت یکمربیبا تجربهیوگاانجام  شود.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 230