در افراد دیابتی تنگی خفیف عروق کرونر با مرگ ار تباط دارد

insolin-chek

پژوهشگران در یک تحقیق  مشاهداتی نشان دادند که حتی بوجود آمدن پلاکهای متوسط درعروق کرونر که هیچ  نشانه ای از اثر آن  دیده نشود می تواند تأثیر طولانی مدتی بر مرگ ومیر و امراض قلبی دراشخاص  دیابتی داشته باشد.

دکتر Blankeازدانشگاه بریتیشکلمبیا و بیمارستان سنت پل در ونکوور و همکارانشان دریافتند خطرمرگ ومیر در افرادیکه CTآنژیوگرافی کرونر آنها نشاندهنده ی تنگی عروق کمتر از 50 درصد یا تنگی انسدادی 50 درصد یا بیشتراست بطور مشابه نسبت به افراد دیگر دو برابر شده است(نسبت خطر 2و 2.1 وبه ترتیب P=0.003و P<0.001).

خطر مرگ ومیر بر اثر بیماری عروق کرونر غیر انسدادی مشابه با خطر مرگ و میر در انسداد یکی از عروق  کرونر است(P=0.42).

خطر وقوع حوادث اصلی قلبی عروقی (مرگ، انفارکتوس میوکارد، آنژین ناپایدار یا  late coronary revascularization) بطور مشابه  دو برابر میشود. اما هر دو از نظر آماری  معنی دار هستند (نسبت خطربه ترتیب برابر با 10.4و 4.9وهر دو  P<0.001است).

داشمندان نتیجه گیری نمودند CTآنژیوگرافی کرونر در افراد دیابتی می تواند برای پیش بینی بلند مدت میزان مرگ و میر و رویدادهای مهم نامطلوب  قلبی عروقی استفاده  شود.

 با این حال  غربالگری بیماران مبتلا به  دیابت که بیماری عروق کرونر  آنها بدون  علامت است با CTآنژیوگرافی  برای هدایت مدیریت بهتر از هدف قرار دادن تهاجمی فاکتورهای خطر که در کارآزمایی FACTOR 64بیان شده است، نیست.

دکتر Muhlesteinدرکارآزمایی FACTOR 64اظهار داشت که در بسیاری  از بیماران اولین علامت بیماری عروق کرونر حمله ی قلبی یا حتی مرگ است.

دکتر Muhlesteinاز دانشگاه یوتا می گوید: ما می خواهیم روشی برای شناسایی این دسته ازبیماران ودرمان آنها قبل از بروز حمله ی قلبی و یا مرگ بیابیم.

درحالیکه غربالگری CTراه حل مورد نظر ما نیست اما مدیریت  پزشکی  تهاجمی همه ی بیماران می تواند بطور چشمگیری تعداد حوادث قلبی عروقی را در بیماران دیابتی کاهش می دهد.

دکتر Muhlesteinمی گوید: ما همچنین دریافتیم 70 درصد از بیمارانی که  به بیماری قلبی بدون علامت مبتلا هستند دارای درجاتی از آترواسکلروز درسرخرگهای کرونرخود هستند که همین موضوع  انجام مدیریت پیشگیرانه عوامل خطر ثانویه را توجیه  می کند.

برای ارزیابی  روش  CTآنژیوگرافی کرونر  برای نتایج بالینی در چند مرکز  بین المللی در مطالعه ی CONFIRMاز بیماران ثبت نام گردید.این تحقیق به منظور بررسی ارزش پیش آگهی روش  CTآنژیوگرافی عروق کرونر در حوادث مرتبط با بیماریهای سرخرگهای کرونر طراحی وانجام شد.

اطلاعات CTآنژیوگرافی بیش از 40 هزار بیمار شرکت کننده درسراسر جهان جمع آوری گردید. آنالیزهای دکتر  Blankeنشان داد 1823 نفر به دیابت مبتلا هستند، این افراد حداقل به مدت 5 سال تحت نظارت بودند دراین افراد هیچ بیماری عروق کرونر بالینی آشکاری از قبل وجود نداشت.

منبع : diabetestma.org

دفعات بازدید : 150