علل و نشانه های بزرگی پروستات

prostate
دکتر سلام- ماه نوامبر  بالا بردنآگاهی در موردمسائل مربوط به سلامتمردان است،  دکترUmeshOza، یک اورولوژیست  در بمبئی درباره عللو نشانه هایبزرگ شدن پروستات توضیحاتی می دهد. 

 

بزرگ شدن پروستاتچیست؟
با افزایش سن، غده پروستات هر مرد  بزرگتر می شود.این غده  بینمثانه و میزراه واقع  شده است، . اگر شمابامجرای ادرارآشنا نیست، آن  لوله ای است که ادراررا ازمثانهبهخارج از بدنمی فرستد.اگرغده پروستات  در سمت درونیرشد  کند، می تواند به مجرای ادرار  فشار وارد آورد، و باعث انسدادو جلوگیری ازعبورادرارشود. با این حال،مواردی وجود داردکه در آنبزرگ شدن پروستاتاست و انسدادینیست.دراین موارد،بزرگ شدن پروستاتمضر نیستوفردنیاز به درمان ندارند.

در چه سنیمردان  به اینبیماری مبتلا می شوند؟ آیا مردان جوانرا هم مبتلا میکند؟
پروستات  پس از سن40 سالگی بزرگتر  می شود با این حال،معمولا  تا سن 60 سالگی مشکل ساز است.اینبیماریدر مردانجوان به ندرت دیده می شود .

عللبزرگ شدن پروستاتچیست؟
تئوری های مختلفیدر مورد علتبزرگ شدن پروستات وجود دارد، اما تغییرات هورمونیمرتبط با سنعلت اصلی بوجود آمدن آن است

علائم و نشانه هایبزرگ شدن پروستاتچیست؟
علائمبزرگ شدن پروستاتمتغیرهستند ومواقعی وجود دارد کهبیمار بدون علامت استامادر بیمارانعلامت دار،بعضی از این علائم عبارتند از:
• مشکلدردفع ادرار.
•جریانضعیفادرار.
• مشکلدر آغاز ادرار کردن .
•ادرار  بیش از حد معمول طول میکشد.

•نگهداریادرار(ناتوانی دردفع ادرار).
•عفونت دستگاه ادراری.
•خون در ادرار.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 200