شیوه خارج کردن موم گوش-شیوه خانگی

earwax1_600x450

دکتر سلام – موم گوش، ،یک مادهطبیعیتولید شده توسطغدددرکانال گوشاست کهخواص ضد باکتریاییدارد. کار اصلی  موم  محافظتگوشازباکتری ها ودیگر عواملخارجی است.  هنگامی کهیکانسدادو یانهفتگیدر گوشوجود دارد.  به علتاستفاده ازاشیاء، مانندسنجاق،  یا پنبه است ، که در نهایت  مومدرونگوش  درونکانال گوش تجمع میکند به طور عمده.افرادی که از سمعک  استفاد ه میکنند نیزبیشتر در معرض ابتلابهانسدادجرم گوشهستند.
جرم گوشبیش از حدنیزممکن است به علتتنگیکانال گوشناشی ازنوعیعفونتیا بیماریپوست، استخوانو یابافت همبند باشد.همچنین می تواندتولید بیش از حدآن به علت انسداددرکانال گوشاتفاق  افتد.کمبوداسیدهای چرب امگا-3، روی و منیزیمنیز می تواندجرم گوشبیشتری را تولید کند.برخی ازعلائم و نشانه هایجمع  شدن جرم گوشبیش از حدگوش درد ، احساس پریدر گوش، احساسناراحت کنندهدر گوش، سر و صدا درگوش (وزوز گوش)، از دست دادن شنواییموقتو خارش است.شما می توانید  ازپزشک خانوادهخود و یایک متخصص گوشبرای از بین بردن موم گوش کمک بگیرید.همچنینقطره های گوشوجود دارد که  می توانید بخریدبسیاری از درمان های طبیعیسادهبرای از بین بردن موم گوش وجود دارد.باهر یک ازداروهای خانگی،  میتوانید این مشکل را از بین ببرید
در اینجا10داروی خانگیبرای از بین بردنجرم گوشهستند.
1.نمکآبآبنمکبهترین راه حل  برای از بین بردنجرم گوشاست که می توانددر خانهاستفاده  شود.این می تواندموم  در داخل گوش را نرم کرده  و براحتی از آن خلاص شوید،مخلوطیک قاشق چای خورینمکدرنیمفنجان آب گرمکاملا حل کنید.
یک توپپنبهدر محلول  زده  فشار داده سپس سر خود را به بالا کج کنید  چند قطره از آن آب شور را در گوش بچکانید سه تا 5 دقیقه بماند  سپس سر خود را  برعکس قبلی  یعنی رو به پایین کج کنید تا آب شور بیرون بیاید سپس با یک پارچه تمیز مومها را ا پاک کنید
 2.پراکسید هیدروژنپراکسید هیدروژنیکی دیگر ازدرمانبسیار موثربرای  جرم گوش  است. با توجه بهاموالجوشانآن، پراکسید هیدروژنمی تواندچرک گوش  را  ازکانال گوشبه راحتیاز بین ببردمخلوط مساویازهیدروژن پراکسید(3درصد) وآب. با قطره چکانبه گوش بریزید   سر خود را کج قرار داده وچند قطره ازاینمحلولرا با قطره چکان  بهگوش بریزید.
مدتی بعد  سرخود را به سمتطرف مقابل قرار داده تا تخلیه شود   .با استفاده ازیک پارچه تمیز،  موم  گوش را خارج کنید
3. روغن کودکبرای نرم کردنچرک گوشواز بین بردن سریع آن،   می توانید  از روغن بچه هم استفاده کنید.گوش را کج نگه داشته بطرف بالا و با قطره چکان 2-5 قطره از آن را به گوش بریزیدو با قطره چکان بچکانید چند دقیقه بعد سر خود را جهت مخالف بچرخانید تا روغن اضافی آن خارج شود سپس با پارچه نرم آن را تمیز کنیدcover22_600x4504.سرکهوالکلیک درمانقدیمیبرای از بین بردن مومبیش از حد گوش  استفاده از سرکه و الکل استالکلبه عنوان یکعاملخشک شدن  وتبخیردر دمایکموسرکه با باکتری و قارچمبارزه میکند، و از این رو  ازهر نوععفونت گوش پیشگیری میکند.مخلوط مساویازسرکه سفیدوالکلرا در یک کاسه بریزید.
یک توپپنبهدر محلول را خیس کنید.
گوش  بطرف بالا کج نگه داریدو سپسدو یا سهقطره ازاینمحلولرا بهگوش بریزید.
به مدت پنج دقیقه  صبر کرده سپس سر خود را  کج بهجهت مخالف نگه دارید تا مومها خارج شود ایندرماننیز برای درمانگوش شناگرانمورد استفاده قرار میگیرد.
5.آب گرمآب گرمجرم  اضافی گوشرا از بین می برد  سرنگ  را با آبکمیگرم (درجه حرارت بدن) پر کنید
سر خود را  کج نگه دارید و گوش  را به حالت مستقیمکانال گوش بگیرید.
برای یک دقیقه آن را داخل گوش تخلیه کنید در حالیکه سر شما کج و  بطرف مقابل است.
موم گوش را با یک پارچه تمیز کنید
6.روغن زیتونیکی دیگر ازراه ساده برای  از بین بردنجرم اضافی گوشروغن زیتوناست. روغن زیتونمی تواند  موم  را نرم کند ، و به آسانی از گوش بیرون بیاید.همچنین،خواصضد عفونی کنندهآنخطر ابتلا بهعفونت گوشرا کاهش دهد.کمیروغن زیتونگرم.
با استفاده از یکقطره چکان، سه یا چهارقطره ازروغن  گرم بهگوشمبتلابچکانید
10 دقیقهبعد که جرم گوشنرمشد.
سر خود راکج کنید و موم را تمیز کنید.
almond-oil-hair-opt
7.روغن بادامروغن بادامنیز می تواند  به از بین بردن  مومگوشکمک کند.این روغنبه عنوان یکروان کننده ونرم کنندهبرایموماست
روغن بادام  را در دمای اتاق گذاشته  و با قطره چکانگوش را با آنپر کنید.
گوش  را کج و به سمت بالا نگه دارید، و پس از آنپنجقطره ازروغن بادامرا درگوشباقطره چکان بچکانید.
10تا 15 دقیقهبعد وقتی خوب نرم شد گوش را بطرف پایین نگه داشته تا چربی اضافی آن بیرون بریزد با پارچه تمیز گوش را تمیز کنیدbaking-soda-bowl-opt
8.جوش شیرین
جوش شیرینیک درمانطبیعی برایاز بین بردن جرم گوش است.دوقاشق چای خوری  آب  رابا یک چهارم  قاشق جوش شیرین مخلوط کنید.
سر خود را  کج نگه داشته  با  یکقطره چکان  چندقطره ازاین در گوش  بریزید.
به مدت 10 دقیقه  صبر کرده و سپس با آب گرم با سرنگ بریید
سر  را کج کرده سمتخلاف جهتتا جرمش تخلیه شود و با یک پارچه نرم بشوئید
glycerin-t-opt
9.گلیسیرین یکی دیگر ازروش متداولبرای از بین بردنچرک گوشسخت  استفاده ازگلیسیرین  است . ماهیتگلیسیرین  روان کننده ومرطوب کننده است و باعث شل شدن موم می شود
سر خود رابه سوی بالا به حالت کج نگه دارید و با استفاده از یکقطره چکان  سه یا چهارقطره ازگلیسیرین  را در گوش بریزید.
با یکتوپپنبه  کمی در گوش بریزید تا چند ساعت بماندگوش  رادر جهت مخالفگه دارید تا آبش تخلیه شود
به آرامی  گوش خارجیرا با یک حولهیاسشواردستی خشک کنید.
omega-3-oil-opt10.امگا3 اسیدهای چربیکی ازشایع ترین عللبرای تولیدبیش از حدجرم گوشکمبوداسیدهای چرب امگا-3 است. بنابراین،ازاسیدهای چرب امگا-3  بیشتر استفاده کنید که کمک بسیاری برای از بین رفتن این مومها میکندهمچنین  غذاهای غنی ازامگا 3مانندگردو،روغن کبدماهی ، آووکادو، ماهی آزاد، ساردین، ماهی خال مخالی، شاه ماهیalbacoreوبذر کتان  دررژیم غذایی خود بگنجانیدنکاتاضافیهراشیاءنوک تیزداخلگوشاستفاده نکنیدچون باعث بوجود آمدن عفونت گوش می شوداز وسایل سوزاننده  در داخلگوش استفاده نکنید چون گوش  شما رامی سوزاندو منجر بهمسائلجدی تر می شود.
برای تخلیهکردنچرک اضافیاز آب سرد استفاده کنید تا دچار سرگیجه نشوید.
در زمان تمیز کردن مراقب گوش باشید تا به گوش داخلی آسیب نرسانید
روغن داغدرگوشنریزید چون  می تواندپوستداخل گوشرا عفونی کنداگر موم گوش خیلی سفت است و نرم نمی شود به پزشک بروید
این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد


دفعات بازدید : 675