نکات سلامتی برای کاهش سطح قند خون

lwo-blood-sugar

بیماران  دیابتی  باید  سطح قند خونخود را کنترل کنند.افزایش سطح قند خونمی تواند مشکلات جدی  برای بیماران دیابتیبوجود آورد.بنابراین بیماران دیابتی در طی دوره درمان باید سطح قند خون را پایین بیاورند.در اینجا چندروش در مورد پایین نگه داشتن سطح قند خون بیان میکنیم:

 وعده های غذایی
هر بار که یک وعده غذایی  را می خورید قند خونتان بالا می رود،  چند ساعت پس از خوردن،  سوخت هایبدن توسطگلوکز از کبدمنتشر می شود.اگرمبتلا به دیابتهستید،به خصوصنوع 2،کبدنمی تواندبه اندازه کافیقند  خون را  انتشار دهد   و درنتیجه آن را ذخیره میکند . اینباعثافزایششدیدسطح قند خون می شود. بنابراینتوصیه می شود کهبیماران دیابتیهرگزنباید وعده های غذایی ، به ویژه صبحانه را حذف کنند

نانخودرا عاقلانه انتخاب کنید
نانسفید   شاخص زیادی ازglycermic دارد . این بدان معناست کهنان ​​سفید  قند خونرابالا می برد.نانسفید حاویکربوهیدرات های پیچیده است کهجذب گلوکز آهسته تر انجام می شود و همچنین می تواند  افزایشانسولین را  کاهش  دهد.  نان و حبوبات سالمانتخاب کنید حاویفیبر وپروتئینباشد که بتواند  برای مدت طولانیسیرنگه دارد.

استفاده ازدارچینتر
به تحقیق متوجه شدم کهافرادی که  دارچین  مصرف میکنند  سطح قند خونخود را  18-29درصدبسته به میزاندارچینی که  مصرف می کنند کاهش میدهد .  اینادویهمعطر  را بهقهوه، چای، غلات  و یا حتیماست اضافه کنید. این نه تنهاسطح قند خون  را پایین می آورد، بلکه  عطر و طعمفوق العادهبه مواد غذاییمی دهد

خواب کافی
مطالعاتبسیاری  نشان داده است که  بی خوابی  از عوارضشدیدقند خون  است. باید حداقل ۸ ساعت بخوابید

خوردنحبوباتو آجیل

آجیل منابع خوبچربیاشباع شده  است کهسطح قند خونرا افزایش نمی دهد  مطالعاتادعا می کنند کههر دواین مواد غذاییمی تواند  بهایجاد ثبات درمیزان قند خون کمک کند

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 121