معجزه خوردن 3 گردو در روز

 walnuts

دستوراتبسیاری وجود دارد کهمی تواندبه آنهاگردو افزوده شود lمثلا بستنی ها و یا سالادها و یا کوکی ها.  همچنین گردورا می توان  خام استفاده کرد.

گردو  برای زنان باردار  مفید است زیرا تاثیر مثبتبر مغزنوزاددارد.همچنین بهافرادی کهفشار خون پایین دارند، کودکاندرسن رشدتوصیه می شود،برایافزایشایمنیو غیره لازمست

چایبرگگردو

اینبه درمان  آکنه کمک می کند، مانع ازریزش مو  شده  برای بیماران دیابتیوافرادبااعصابضعیف مفید است

برگگردوتازه  زخم  را سریع تربهبود می دهد  همچنین چای  آن را آماده کرده پوست سرخود راماساژدهید.ایننوع چایرا می توانبرای درمان  التهاب گلو ، انگل در روده ها، بواسیر وبرایتخلیهرودهاستفاده می شود.

درمانمشکلاتپوست

برگگردومی توانددر درمانمشکلات پوستیمانندزخم، تعریق بیش از حد  پا، سوختگی و غیره اینبرگهم خوب است برایخلاص شدن از شر مورچه ها ، سوسک، پروانهو غیره بسیار خوبست

افرادی کهاززخم معده، مشکلاتصفراو یامشکلات کبدیرنج می برند نباید گردو بخورند
شما می توانید  از گردوجوانسبزشربت و عصاره تهیه کنید

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع و آدرس hiDoctor.ir مجاز می باشد

دفعات بازدید : 90