برخورد با سیاتیک

back_pain_indians1
دکتر سلام- سیاتیک،  درد مزمنپااستصدمه بهعصب سیاتیکبادرد شدیددر  مفصل ران، یا درددر پایین پا است،افراد مبتلا بهسیاتیکدردغیر قابل تحملی در هنگام نشستن، حرکت ، و یا حتی دراز کشیدن دارند.درد ساق پا، به نام رادیکولوپاتی، اغلببدتر ازدرد پشت است. التهابدر اطرافعصب سیاتیک، عصبدیسک هایآسیب دیدهو اعصابباریکشباعث دردسیاتیک می شود.

چرا سیاتیک بوجود می آید

هنگامی که یکاشکدیسک  ترک بخورد،کانال نخاعیمتورمو  عصب سیاتیک فشرده می شود. به طور کلی،علائم  در عرض شش هفته بوجود می آید، اما در موارد شدیددرد قطع نمی شود

علل شایعدردعصب سیاتیکعبارتند از:

•فتقدیسک.
•التهاببافت هایاطرافعصب سیاتیک.
•تحلیل تدریجی  ستون فقرات.
•استرس مزمنوفشاربهکمر

چگونه سیاتیک درمان می شود

از آنجا کهعللمختلفباعث بوجود آمدنسیاتیک می شود،هیچ درمانی  سیاتیک را سحر و جادونمی کند به غیر ازداروهای ضد التهابتجویز شده توسط  دکتر، برخی از داروهای خانگیساده و موثر برایکاهش دردسیاتیکوجود دارد که عبارتند از:

•  کمپرس سرد و داغ
 استفاده ازکمپرسگرم و سردبرای کاهشدردسیاتیکرایجترین و موثر تریندرمان است.برای کاهش دردسیاتیکاولیه، بهمنطقه آسیب دیده  یخ بمدت 20 دقیقه  یک هفته قرا رمی دهیم. در هفته آینده کمپرس آب گرم قرار میدهیم. بطور متناوباز کمپرسسرد و گرمبرای کاهش التهاب و  دردعصب استفاده میکنیم

•یوگا
حالتیوگا،هنگامی که به درستیانجام شود،می توانددرجلوگیری و تسکیندردعصب سیاتیکبسیار موثر باشد. 

•ماساژ
ماساژدرتسکین دردعصب سیاتیکمفید است.  ماساژ درمانیتوسط یک ماساژ دهنده حرفه ای باید انجام  شود.انجام ماساژدو باردر هفته به مدتطولانی  دردعصب را تسکین می دهد.

•کششوتکنیک های تمدد اعصاب
کششپشت  دردعصب سیاتیکرا کاهش میدهد.  هرکششبایدحداقل 30ثانیه نگه داشته شود.
تکنیک های تمدد اعصاب  به کنترلدرد مزمنسیاتیک کمک میکند. دراز کشیدنراست بر رویمعدهبا یکبالشزیرباسن  همچنین می تواندصافبه پشت دراز بکشید،  سر خود راروی بالش بگذارید، و  پاهایخود را بر روییک صندلیدر مقابلتان  دراز کرده وبه خود استراحت دهید

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام ترجمه شده است و استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد

دفعات بازدید : 145