روش slow reversal hold relax

روش Slow Reversal hold relax

روش Slow Reversal hold relax


انقباض ایستای عضلات مخالف و پس از آن انقباض درونگرای عضلات موافق را Slow Reversal hold relax گویند.

دفعات بازدید : 364